Turizm tesis alanı imarlı taşınmaz 15 milyon liraya satışa çıkarıldı

Turizm tesis alanı imarlı taşınmaz 15 milyon liraya satışa çıkarıldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan turizm tesis alanı imarlı taşınmaz kapalı teklif usulüyle satışa çıkarıldı. İhalenin muhammen bedeli 15 milyon 64 bin lira olarak belirlendi.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ihale ilanı şu şekilde:Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
 
1 - Aşağıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saatlerde İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.
 
2 - İhale ile ilgili şartnameler 100,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.
 
3 - İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tablodaki belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesindeki bulunan TR 980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.
 
4 - Vadesinde ödenmeyen taksitlere günlük gecikme zammı uygulanacak olup, 2 taksit üst üste ödenmediği takdirde ihale kararı iptal edilecektir.
 
5 - İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazın imar plan durumu yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazın her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.
 
6 - İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
7 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
 
a. Tedavüldeki Türk parası
 
b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu
 
c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller
 
d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları
 
8 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;
 
a. İkametgâh belgesi,
 
b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;
 
c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;
 
d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.
 
e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;
 
f. 2886 sayılı Yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;
 
g. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;
 
h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;
 
i. İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir.
 
9 - İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:
 
Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h-i) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.
 
10 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektup usulü yapılan ihalelerde, şartnamesinde istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlanıp, dosyaların ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilecektir.
 
11 - Burada yazılı olmayan hususlar 2886 sayılı Yasa hükümlerine tabidir.
 
12 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.
 
İlgililere ilanen duyurulur.
 

İlçe Mahalle

Ada - Parsel

Encümen

Karar ve No

İhale Tarih

ve Saati

Yüzölçümü (m²)

Satışa Esas Beher m² Fiyatı

Tamamının Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İmar Durumu

İhale Türü

Ödeme Şekli

Onikişubat

Ilıca

280/6

24.07.2018

2018/407

14.08.2018

15:30

20.085,51

m²

750,00

TL

15.064.132,50

TL

451.923,975

TL

Turizm tesis alanı, Yençok27,50

E=2.20

Kapalı teklif (35 a)

1/3’ ü 2 eşit taksit geriye kalan 10 (ay) taksit

 Bu Haber 02.08.2018 - 10:50:00 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.