Turizmi Teşvik Kanunu yasa değişikliği kabul edildi

Turizmi Teşvik Kanunu yasa değişikliği kabul edildi
Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ TBMM’de kabul edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın etki alanı da iyice genişlemiş oldu.


Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ Meclis’te kabul edildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla "turizm hizmetleri yönetim birlikleri" kurulacak.,

'Turizm merkezi'nin tanımı değişti

Düzenlemeyle birlikte ‘turizm merkezleri’nin tanımı da değişti. Buna göre,
kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla birlikte bu bölgelerin niteliğini taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu yararı bulunan orman vasıflı olanlar dahil, Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkisi ve sınırları, Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen alanları tanımlayacak.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümleri, ‘Turizm Merkezleri’ için de uygulanacak.

Bu merkezlerde, sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin özel sektör iş birliği ile sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından, adına tahsis yapılanların katılımıyla turizm hizmetleri yönetim birlikleri kurulmasında yetki Bakanlıkta olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin özel sektör iş birliği ile sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından, adına tahsis yapılanların katılımıyla turizm hizmetleri yönetim birlikleri kurulmasında Bakanlık yetkili olacak.

Ayrıca, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespitinde yeni kriterle uygulanacak. En önemli kriterler ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel turizm değerleri ile turizm potansiyeli olacak.

Belgelendirme

Turizm sektöründeki teşvik ve tedbirlerden yararlanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunlu olacak. Belgeli yatırımların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen süre içinde tamamlanması zorunlu oldu. Ancak söz konusu süre Bakanlık tarafından uzatılabilecek.

Tüm turizm işletmeleri Bakanlığa bağlanıyor

Yeni düzenlemediki en tartışmalı başlıklardan biri de belediye belgeli turizm işletmeleri ile ilgili bölüm. Yeni düzenlemeyle, Belediyelerden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan yüm turizm işletmeleri 1 yıl içnde Bakanlıktan turizm işletme belgesi almak zorunda. Bakanlık tarafından belgesi iptal edilen konaklama tesisleri, 1 yıl içinde yeniden işletme belgesi almak zorunda.

Kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetlerevi ve orduevleri uygulamanın dışında.

Plajlar da Bakanlığa bağlandı

Kabul edilen düzenlemeyle birlikte plaj işletmeleri de Bakanlığa bağlanmış oldu. Buna göre, iş yeri açma çalışma ruhsatı alan plaj işletmeleri 7 gün içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına işletme belgesi için müracatta bulunacak. Belgesi iptal edilen plaj işletmesi 30 içinde yeni belge içn başvuru yapmak zorunda.

Söz konusu belgeyi almayan konaklama ve plaj işletmeleri işletmeye açılamayacak, faaliyet gösteremeyecek. Belge almayan işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Bakanlığın isteği ile ilgili idare tarafından iptal edilecek.

Yatırımcıdan alt yapı katılım payı alınacak

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ile turizm merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin tür veya kullanım kararı değişikliği ile kapasite artışı durumlarında yatırımcıdan sosyal, teknik ve benzeri altyapıya katılım payı istenecek.

Lüks kampçılık

Lüks kampçılık konusunda yasal alt yapının oluşturulması ve lük kampçılığın geliştirilmesi planlanıyor. Kıyı Kanunu'na uygun olmak kaydıyla, yerleşim tasarım ve yönetim planı ile koşulları belirlenen, doğal çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, gerekli güvenlik tedbirleri alınan iyi donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan geçici lüks çadır tesisleri yapılması amacıyla kiralama yapılabilecek. Tesis kapsamında yapılacak her türlü ünite, temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun yapılacak.

Turizm işletme belgesi olmayan tesisler açılamayacak

Bakanlıktan işletme belgesi alan tesislere, başka bir bir işlem gerekmeksizin 15 gün içinde iş yer açma ve çalışma ruhsatı verilecek. Sözleşmelerine aykırı olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira sözleşmeleri feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, resen onaylamaya ve tadil etmeye yetkili olacak.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde yer alan korunan alanlarda her ölçekteki plan teklifleri sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulacak. İlgili kurul, kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığınca incelenerek uygun görülen planlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek. Bu planlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyon kararı da dahil en geç 6 ay içinde sonuçlandırılacak.

Bu alanlarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plan hazırlanması veya hazırlattırılması durumunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacak onamaya esas olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü alınacak.

Özel yasayla yönetilen Kapadokya Alanı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı bu kanunun dışında olacak.

1 ay içinde yanıt verilmezse...

Bakanlığı kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde yapacağı alt yapı yatırımı ve planlamalara ilişkin diğer kamu kurum ve kuruluşlarından istediği bilgi, belge ve görüşe 1 ay içinde yanıt verilecek. Bu süre içinde yanıt verilmemesi durumunda ilgili iş ve işlemler Kültür ve Turizm Bakanlığınca resen tesis edilebilecek.

Belediyeler Bakanlıktan habersiz adım atamayacak

Diğer kamu kurum ve kuruluşları, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde yapacakları her türlü satış, bedelsiz devir, trampa, sınırlı ayni hak tesisi, tahsis, kiralama, sınır ilanı ve değişikliği işlemleri ile alt yapı ve üst yapı projelerinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığının olumlu görüşünü almak zorunda olacak.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde, özelleştirme kapsam ve programına alma işlemlerinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi verilecek.

Kamu taşınmazlarının Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisinde süre, karşılaşılan sorunların giderilmesi için 2 aydan 3 aya çıkarıldı.

Bakanlık turizm bölgelerinin dışındaki yerlere de el atıyor

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin dışına kalan denize kıyısı olan ilçelerde ilgili bakanlıkça belirlenen ve üzerinde konaklama tesisi bulunan veya konaklama tesisi yapılması uygun görülen alanları yatırımcılara tahsis etmeye sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak. Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması ve işletilmesi amacıyla yapılacak kiralamalar hariç, ilgili kurumlarca konaklama içeren tesis yapılması amacıyla kiralama veya tahsis yapılamayacak, izin verilemeyecek.

Ulaştırma Bakanlığının uygun gördüğü yerlere yat limanı tahsis edecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının uygun gördüğü kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde yat limanı yapılması amacıyla tahsis yapabilecek.

Devir veya kiralamada Bakanlığa bilgi verilecek

Turizm amaçlı kullanımının devam etmesi kaydıyla, belgeli yatırım ve işletmelerin devredilmesi veya kiraya verilmesinde Bakanlığa bilgi verilmesi zorunlu olacak. Belgeli yatırım ve işletmeler Bakanlıkça istenen bil ve belgeleri belirlenen süre içinde vermekle yükümlü olacak. Aynı şekilde belgeli işletmeler, TGA payını ödediklerine ilişkin belgeyi 15 gün içinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ibraz etmekle yükümlü olacak. Bu belgelerin tesis mahallinde yapılacak denetimlerde de ibrazı zorunlu olacak.

Deniz turizmi

Deniz turizmi işletmeciliği yapmak için de Kültür ve Turizm Bakanlığından belge alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından izin alan deniz turizmi işletmeleri, 1 yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almak zorunda olacak. Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen deniz turizmi tesisi işletmelerinin, iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde yeniden belge almaları zorunlu olacak.Bu Haber 19.07.2021 - 09:08:57 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
  • Harun şahin 19.07.2021 - 11:40

    Turizmci bitti sayenizde borç içinde sıçtınız şimdi sıvıyorsunuz

  • Mert 19.07.2021 - 11:39

    Erken seçim olmalı hemde çok acil

En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.