TGA yönetmeliğinde değişiklik, kimler oy kullanabilecek?

TGA yönetmeliğinde değişiklik, kimler oy kullanabilecek?

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.


Turizm Güncel

‘Türkiye Turizm Tanıtım ve geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

3 ayda bir en az 11 üyenin katılımı ile toplanacak

Yönetmelikle yapılan değişikliklikle Bakan TGA’nın yönetiminden çıkarılarak yerine Bakan Yardımcısı, Bakan Yardımcısının yerine de Tanıtma Genel Müdürü getirildi. Ajans en az 3 ayda bir kez olmak üzere en az 11 üyenin katılımı ile toplanacak.

Kimler oy kullanabilecek?

Danışma Kurulu toplantılarının sayısı yılda 4’ten 3’e indirilirken, seçilmiş olan üyeler ikinci kez yönetime seçilemeyecek. Konaklama tesislerini temsil edecek üyelerin seçiminde Bakanlıktan turizm belgeli basit konaklama turizm işletme belgeli tesisleri ile Bakanlık turizm veya kısmi turizm işletmesi belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesisleri, Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletmesi belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin yetkili temsilcisi oy kullanacak.

Vekaleten oy kullanılamayacak

Aday olabilmek için temsil edilecek bölgedeki toplam yatak kapasitesinin yüzde 10’unun imzası alma zorunluluğunda değişiklik yapılmazken, vekaleten oy kullanma da yasaklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yöetmelik değişikliğinini tamamı şöyle:

MADDE 1- 26/10/2019 tarihli ve 30930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dokuz” ibaresi “on bir” şeklinde, “Bakanın” ibareleri “Bakan Yardımcısının” şeklinde, “Bakan Yardımcısı” ibaresi “Bakanlık Tanıtma Genel Müdürü” şeklinde ve aynı fıkranın beşinci cümlesinde yer alan “beş” ibaresi “sekiz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakan” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Yardımcısı” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “en az dört kez olmak” ibaresi “üçten az olmamak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin temsili

MADDE 14- (1) Yönetim Kurulu üye seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için, Bakanlıktan turizm belgeli basit konaklama turizm işletme belgeli tesisleri ile Bakanlık turizm veya kısmi turizm işletmesi belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesisleri, Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletmesi belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin yetkili temsilcisi olunması şartı aranır.

(2) Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin temsilini sağlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olacak adaylarda, 6 ncı maddede belirtilenlere ilave olarak;

a) Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin yetkili temsilcisi olunması,

b) Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletme belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesislerinin coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere, her bir adayın bölgedeki Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli konaklama işletmelerinin yatak sayısının toplamda en az onda biri oranına sahip işletmeler tarafından aday olarak gösterilmesi,

c) Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletme belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin temsilini sağlamak üzere her bir adayın ülke çapındaki tüm bu işletmelerin en az onda biri tarafından aday olarak gösterilmesi,

ç) Daha önce Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmemiş olunması,

d) Turizm payı borcunun bulunmaması,

şartları aranır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “İlgili bölgede faaliyet gösteren Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislere” ibaresi “Bakanlıktan turizm belgeli basit konaklama tesisleri ile Bakanlık turizm veya kısmi turizm işletmesi belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesisleri, Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletmesi belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerine” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki adayların seçiminde ülke genelinde oy kullanılır. Başka bir tesis adına vekaleten de olsa oy kullanılamaz.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.Bu Haber 10.11.2022 - 10:09:48 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.