Termal turizm alanı imarlı taşınmaz satışa çıkarıldı

Termal turizm alanı imarlı taşınmaz satışa çıkarıldı
Erzurum'da termal turizm alanı imarlı taşınmaz açık teklif usulüyle satışa çıkarıldı. İhalenin muhammen bedeli 4 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.


TurizmGüncel

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ihale ilanı şu şekilde:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:
 
1 - Aşağıda nitelikleri belirtilen ve listenin 1 'inci sırasından 2'inci sırasına kadar olan taşınmaz malların satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Erzurum Hükümet Konağı Zemin Kat) toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.

2 - İhalelere katılmak isteyen isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

c) Geçici Teminata İlişkin Belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya katılım bankalarının 2016 yılı içerisinde verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinde gösterildiği süresiz, geçici teminat mektubu, devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.

3 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5. maddesi gereğince satış tutarı Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taşınmazın satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde, en fazla 8 eşit taksitle, 2 yıl içinde ödenebilecektir.

6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr, www.erzurumdefterdarliği.gov.tr adreslerinde de yayınlanmaktadır.

İlan olunur.

 


Bu Haber 25.11.2016 - 09:23:43 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.