'Otellerden alınmaya çalışılan KDV'nin yasal dayanağı yok'

'Otellerden alınmaya çalışılan KDV'nin yasal dayanağı yok'

Yeminli Mali Müşavir Cüneyt Ertürk, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turizm maçlı arazi tahsislerinde irtifak hakkı ve ciro payı üzerinden geriye dönük KDV alınmaya başlanmasının yasal dayanağının olmadığını belirtti.


TurizmGüncel

Orman Genel Müdürlüğü’nün turizm maçlı arazi tahsislerinde irtifak hakkı ve ciro payı üzerinden geriye dönük KDV alınmaya başlanması sektörde tartışma yarattı. Oman Genel Müdürlüğü tarafından görüşü sorulan Gelir İdaresi Başkanlığı, Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı, söz konusu arazilerden KDV alınabileceğini ileri sürerken, Yeminli Mali Müşavir Cüneyt Ertürk, bunun yasal dayanağının olmadığını ifade etti.

''BUGÜNE KDAR KDV'DEN İSTİSNA EİLEREK UYGULANDI''

Bugüne kadar Turizm Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Milli Emlak, Varlık Fonu gibi idareler tarafından yapılan tahsislerde ödenen ittifak hakkı , kiralama, kullanım izni, teslim ve ön izin işlemleri KDV’den istisna edilerek uygulandığını belirten Cüneyt Ertürk, ‘’Bu uygulamanın dayanağı ise 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4-p maddesidir. Bu Kanun maddesinde hazine tarafından yapılan yukarıda sayılan sistemlerin tamamının KDV sinden istisna tutulacağı hükmüdür.’’ ifadelerini kullandı.

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN GÖRÜŞÜ

Orman Genel Müdürlüğü’nün turizm maçlı arazi tahsislerinde irtifak hakkı ve ciro payı üzerinden geriye dönük KDV almasına emel oluşturan ‘’Gelir İdaresi Başkanlığı, Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 24.03.2017 tarih ve 9662093-130-E.29524 sayılı görüş’’ hakında da değerlendirme yapan Ertürk, şunları ifade etti:

‘’KDV Kanunundaki uygulama ilk bölümde belirttiğimiz şekilde uygulanmakla beraber Muğla Defterdarlığı KDV uygulamasını ne şekilde yapılacağının teyidi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görüşünü sormuştur. Gelir İdaresi yukarıda verilen sayılı ve tarihli görüşünde KDV uygulaması ile ilgili farklı bir yorum getirmiştir. Bu görüş yazısında özetle;

a) 3065 Sayılı KDV Kanunun 17/4-p maddesinde Hazine tarafından yapılan işlemler ibaresinin yer aldığı

b) Hazine idaresi kapsamının ise, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (I) Sayılı listede yer alan kurum ve kuruluşla ifade ettiği

c) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı , Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ekli I Sayılı listede yer almasına karşın , Orman Genel Müdürlüğünün B Sayılı Özel Diğer Bütçeler Listesinde yer aldığı

d) Dolayısıyla, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahsislerde tahsis bedeli ile ciro ve hasılat payları üzerinden alınan bedellerin KDV matrahına dahil edilerek KDV hesaplanması gerekmektedir. Görüşüne varmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığından aldıkları bu görüşe istinaden Vergi Dairesinde zaman aşımını göz önüne alarak geriye dönük beş yıl için irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payları üzerinden KDV hesaplayarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsisli firmalara göndermeye başlamışlardır.’’

Gelir İdaresi Başkanlığı, Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan önce Maliye İdaresinin konuya ilişkin farklı dönemlerde verdiği mütalaların da olduğuna vurgu yapan Ertürk, değerlendirmelerinin devamında şu noktaların altını çizdi:

‘’Bu görüşlerden özellikle 04.04.2015 tarihli Maliye Bakanlığı ile Orman Bakanlığı arasında yapılan yazışmadan “KDV Kanunu’nun 17/4-p maddesinin yürürlük tarihi ile bağlı olmaksızın istisnanın uygulanması gerektiğine, Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğünce yapılan tüm işlemlerde KDV iştihası 17/4-p maddesince uygulanabileceği hususları belirtilmiştir. 2009 ve 2010 yılarında da konuya ilişkin Maliye Bakanlığı’na sorulan sorulara bu yönde cevaplar verilmiş olup hatta tahsis veriliş tarihine bakılmaksızın istisna uygulanabileceği belirtilmiştir.

GÖRÜŞLERİMİZ VE SONUÇ

İrtifak hakkı bedeli ve hasılat payı ödemeleri üzerinden KDV alınması konusunda, 2017 yılında verilmiş bir görüş haricinde bugüne kadar yapılan uygulamalarda KDV’den istisna edilmiştir. Biz de 2017 yılında verilen özelgenin hatalı bir yorum olduğunu, Orman Bakanlığı tahsislerinin de KDV‘den istisna olması gerektiği konusuna ilişkin gerekçelerimizi aşağıda açıklamaya çalışacağız;.

a) 3065 Sayılı KDV Kanunun 17. Maddesi 4. Fıkrasının d bendinde (17/4-d) “İktisadi işlemlere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. Maddesinde belirtilen mal ve hizmetlerin kiralanması işlemleri” KDV’den istisna tutulmuştur. Hükmü yer almaktadır.

''BU ARAZİLRİN İKTİSADİ İŞLETMEYE AİT OLMAMASI NEDNEİYLE...''

Bu madde son derece önem arz etmektedir. Zira Orman Genel Müdürlüğünün tahsis ettiği araziler İktisadi İşletme bünyesinde yer almamaktadır. Dolayısıyla bu tahsisler Genel Müdürlüğe gelir yaratmak amacı değil kamu yararına tahsis edilen ve Orman Bakanlığının genel envanterinde bulunan arazilerdir. Dolayısıyla özel bütçeli idare kapsamında olsa bile bu arazilerin iktisadi işletmeye ait olmaması nedeniyle 17/4-p maddesi olmasa dahi 17/4-d maddesi uyarınca KDV’den istisna olması gerekmektedir.

Bu uygulamaya örnek olarak, Milli Emlak Genel Müdürlüğü gösterebiliriz. Milli Emlak Genel Müdürlüğü de mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller kamu gözeterek kullanmakta ve bu işlemlerden dolayı KDV’ye tabi tutulmaktadır.

''GELİR GETİRİCİ UNSURLAR ARASINDA TAHSİS VEYA KİRA GELİRİ YOK''

b)  Konuya diğer bir açıdan bakıldığı taktirde gerek Orman Genel Müdürlüğü gerekse de Milli Parklar Genel Müdürlüğünün döner sermaye ve gelir getirici unsurları içerisinde mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin tahsis veya kiralama gelirleri yer almamaktadır.

Çevre ve Orman Bakanlığı 28.02.2007 Tarih ve 4465 sayılı yazısında “Arazi izin hakları bedeli ile yıllık gelir üzerinden alınan bedellerin idaremizce tahsil edilmemesi. Bu tarihten sonra söz konusu izinlerle ilgili bedelli edilmeyerek işlemleri Defterdarlık veya Mal Müdürlüklerine bildirilmesine” karar verilmiştir.

Arazi izin/üst hakkı ile gayri safi yıllık gelir payı bedelleri dışındaki bir orman köylüleri kalkındırma geliri, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri ağaçlandırma bedellerinin tahsili Orman Bölge müdürlüklerince yapılacağı” hükmü yer almıştır. Dolayısıyla, Orman Genel Müdürlüğü tahsis ettiği arazilerden herhangi bir gelir sağlamamakta olduğu bu yazı ile de teyit edilmiş olmaktadır.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız bilgi ve belgelere istinaden, Orman Genel Müdürlüğünün arazi tahsisleri ile ilgili bir iktisadi işletme oluşturmadığı, kuruluş amacı ve mevzuatı çerçevesinde, orman arazilerinin tahsise hazır hale getirip gelir unsuru yaratmadığı, döner sermaye dahil söz konusu işlemlerden gelir elde etmediği açıkça gözükmektedir.

Bu husus göz önüne alındığında; KDV Kanunu’nun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının d bendinde yer alan “İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin Gelir Vergisi Kanununun 70. Maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri” KDV’den istisna olması gerektiği kanaatini taşımaktayız.’’


Bu Haber 24.01.2019 - 19:05:58 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.