Yasa tasarısına ilişkin turizm rehberliği akademisyenlerinden açıklama

Yasa tasarısına ilişkin turizm rehberliği akademisyenlerinden açıklama

Turizm rehberliği akademisyenleri TBMM Turizm Komisyonuna sunulan  “Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin açıklama yaptı.


Turizm sektörü TÜRSAB yasasında yapılması planlanan değişiklikleri konuşurken geçtiğimiz günlerde TBMM Turizm Komisyonuna “Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sunuldu.

Hazırlanan tasarıda; Türkçe rehberlik, otobüslerde rehber zorunluğunun kaldırılması, rehberlerin her 5 yılda bir dil sınavına girmesi, sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden mezunların rehber olmasının kolaylaştırılması, Çince rehberlik konusunun kolaylaştırılması gibi hususlar yer alıyor.

Tasarıya ilişkin bir açıklama da turizm rehberliği akademisyenlerinden geldi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğu ulusal basından duyurulmuştur. Bu metin söz konusu teklif hakkında Türkiye’de farklı üniversitelerin Turizm/Turist Rehberliği bölümlerinde ders veren akademisyenlerin ortak fikrini kamuoyuna açıklamak için hazırlanmıştır.

Türkiye’de turist rehberliği eskiden beri stratejik bir meslek olarak görülmekte ve yasalarla koruma altında tutulmaya çalışılmaktadır. Nitekim ilk iki yasal düzenleme 1890 ve 1925 tarihlerinde çıkarılmış, 2012 tarihinde 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile kendine has bir kanuna sahip olmuştur.

Stratejik önemi nedeniyle eğitime de önem verilmiş, her dönemin ihtiyaç ve imkânlarına göre turist rehberlerinin alması gereken eğitimin seviyesi sürekli arttırılmıştır. 1970’lerde Bakanlık tarafından düzenlenen 3-6 aylık (200-600 saatlik) kurslarla başlayan eğitim, 1990’larda iki yıllık önlisans ve 2000’li yıllarda dört yıllık lisans seviyesine çıkmış, 2015’ten itibaren yüksek lisans ve 2021’den itibaren doktora programları açılmıştır. 2023 yılı itibariyle turist rehberliği eğitimi 40 önlisans ve 46 lisans olmak üzere toplam 86 programda ve 4366 kontenjana sahiptir. Meclise sunulan yeni kanun teklifinin hazırlanış süreci ve içeriği rehberlerin eğitimi ile mesleğin icrası konularında büyük değişiklikler getirmektedir. İşbu metin, söz konusu tasarı hakkında akademisyenlerin taşıdığı endişeleri dile getirmek ve yasa tasarısının güncellenmesine yönelik bir çağrı yapmak için hazırlanmıştır.

Endişelerimiz iki ana başlık altında toplanmaktadır; süreç ve içerik. İlk olarak, turist rehberliği eğitimini yakından ilgilendiren bu tasarı akademisyenlerin önerileri alınmadan hazırlanmıştır. Kendine has bir yasası ve akademisi olan mesleği ilgilendiren böylesi bir çalışmanın, mümkün olan en geniş paydaş katılımıyla ve daha somut veriler ortaya konarak hazırlanmış olması arzu edilirdi. İçerik açısından ise tasarı rehberlik eğitiminde ve mesleğin icrasında büyük değişiklikler öngörmektedir. Getirilmek istenen değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:

1. Arkeoloji ve sanat tarihi gibi bölüm mezunları ile Uzak Doğu dillerini bilen kişilere, ayrı bir eğitim almaksızın, yüz saatlik bir kurstan sonra rehber olabilme hakkı tanınmaktadır.

2. Her tur aracında bir rehber bulundurma zorunluluğu kaldırılmaktadır.

3. Turist rehberlerinin en az bir yabancı dil bilme zorunluluğu kaldırılmaktadır.

Söz konusu değişiklikler için taşıdığımız endişeler aşağıdaki gibidir:

1. Tasarıda “Uzak Doğu dillerindeki turist rehberliğinin teşvik edilmesi” bir amaç olarak belirtilmiş ancak gerekçelendirilmemiştir. Mevcut sistemde; arkeoloji, sanat tarihi, filoloji gibi bölüm mezunları önlisans, lisans ya da tezli/tezsiz yüksek lisans gibi farklı seçeneklerle rehber olabilmektedir. Getirilmek istenen değişikliğin gerekçesi ve bir kolaylaştırmaya neden ihtiyaç duyulduğu açık değildir. Böylesi bir yöntem, rehberlik eğitiminde üniversitelerin varlığının göz ardı edilmesi anlamına gelmekte ve 1970’lerde uygulanan kurs sistemine geri dönülmesinin yolunu açmaktadır. Rehberlik mesleğinin stratejik önemi, böylece, gezdirilecek yerlerin arkeolojik ve sanat tarihsel bilgileri ile sınırlandırılmakta, mesleğin icrası için gerekli tüm bilgileri 100 saatlik bir kursa sığdırmaktadır. Dolayısıyla bu durum turist rehberliği bölümlerinin varlık nedenini sorguya açık hale getirmektedir.

2. Her tur aracında bir turist rehberi bulunma zorunluluğunun kaldırılması için sunulan gerekçe şu

şekildedir:

Madde ile esas amacı tarihî ve turistik yerlerin tanıtılması olmayan faaliyetler sırasında turist rehberi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik değişiklik yapılmaktadır.

1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunun 10. maddesine göre “araç başına bir rehber bulundurmak” zorunludur. Gerekçede yer alan ‘esas amacı tarihi ve turistik yerlerin tanıtılması olmayan faaliyetler’ ifadesi muğlak ve kötü kullanıma açık bir ifadedir; rehberlerin sadece müze ve ören yerlerine hapsolma tehlikesini beraberinde getirmektedir. Günümüzde turizm değişmiş, çöllerden kutuplara kadar hemen her türlü coğrafya turizm hareketlerine konu olmaya başlamış ve ülkeler bu potansiyellerini harekete geçirebilmek için çeşitli çareler üretme arayışı içine girmiştir. Tarihi ve turistik olmasa da her türlü doğal ve kültürel unsurun turizme konu edilebilmesi için de bir tur paketi içine alınması gerekmektedir. Turist rehberliği mesleğini sadece bilgi vermekle sınırlayan bir anlayış, günümüz gerçekleriyle örtüşmemektedir. Tur araçlarında rehber zorunluluğunun kaldırılması ve rehberlerin müze ve ören yerlerine hapsedilmesi yabancı tur operatörlerinin “tur lideri” olarak görevlendirdiği yabancı uyruklu personellerinin ülkemiz hakkında bilgi vermesi sorununu da beraberinde getirecektir. Böylesi bir durum, Ermeni Sorunu veya Kıbrıs Sorunu gibi hassas konularda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli turist rehberleri dışındaki kişilerin anlatım yapmasına izin vermek anlamına gelecektir.

3. Yabancı dil bilme zorunluluğunun kaldırılmasının gerekçesi tasarıda şu şekilde açıklanmıştır: Yabancı dil şartını sağlayamadığı için rehber olamayanların mağduriyetini gidermek ve iç turizmde artan Türkçe rehber ihtiyacını karşılamak için Türkçe rehberliğe ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

‘Yabancı dil şartını sağlayamadığı için rehber olamayanlar’ ifadesi ile üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmalarına rağmen, en az bir yabancı dili iyi bildiğini kanıtlayamayan, dolayısıyla rehberlik yapma hakkını kazanamayan kişiler kastedilmektedir. İç turizmin artmasına bağlı olarak, Türkçe dilinde rehberlik yapanların sayısının arttığı bir gerçektir. Ancak bu durumun önlem alınması gereken bir sorun olduğu doğru değildir. Nitekim 1925 yılından beri Türkiye’de turist rehberliği mesleği sadece Türk vatandaşları tarafından yapılabilmekte ve dolayısıyla her rehber Türkçe bilmektedir. Bir rehberlik bölümünden mezun olmasına rağmen yabancı dil sınavını geçemeyen kişilerin sözde mağduriyetini önlemek adına alındığı ifade edilen bu karar, neden sonuç ilişkisini yanlış kurmaktadır. Öğrencilerin yabancı dil öğrenememelerinin nedenlerini ortadan kaldırarak onları 21. Yüzyılın rekabetçi koşullarına hazırlamak yerine, dil bilmeden rehber olmalarının önünü açmak büyük bir hatadır.

‘1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’ ve ‘6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’ olmak üzere kendine has iki yasası olmasına rağmen turizm sektörümüzün arzulanan yerde olmadığı bir gerçektir. Turizm sektörünü daha ileri taşımak ve ülke refahına katkıda bulunmak için bir takım yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu da doğrudur. Türkiye’de turizmin Bakanlık seviyesinde ele alınmasından beklenen faydalar da bu yöndedir. Ancak böylesi önemli bir konuda, turizm paydaşlarından görüş alınmadan, sunulan gerekçeler bilimsel verilerle desteklenmeden ve tartışılmadan hazırlanan söz konusu taslak, maalesef, bekleneni vermekten uzak bir görüntü çizmektedir.

Aşağıda imzası bulunan akademisyenler olarak, hazırlanan taslağın mevcut haliyle yarardan çok zarar getireceği endişesini taşıyor, tasarının geri çekilmesini ve tüm paydaşların katılımı ile yeni bir düzenlemenin hazırlanmasını öneriyoruz.Bu Haber 12.02.2024 - 08:51:05 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
 • Acenteci olarak

  QUEN TRAVEL 21.02.2024 - 04:02

  Değerli arkadaşlar rehberlik bu konuda haklı. Zaten zor turist getirdiğimiz şu dönemde kaliteli rehber bulmak zorlaşır ve memnun edemediğimiz her turist bize külfettir. Şimdiki yasa idare eder. yoksa bir daha düzgün rehber bulamayız.

 • Turist Rehberliği Bölümlerinin akademisyenleri ve Bakanlıktakiler ve Tur operatörleri

  Ünsal ACAR 12.02.2024 - 07:38

  *Ülkemizde 28 Üniversitede turist rehberliği bölümleri ( turizm rehberliği) açılırken her nedense yabancı dillerin öğretimi mecburiyeti müfredatlarına dahil edilmemiştir. Türkçe rehberlik konusunun ortaya çıkmasının tek sebebi budur. Başka bir bölüme giremeyip son çare turist rehberliği bölümüne girenler en az bir yabancı dili öğrenmeye mecbur olmalıydı. Öğrencilerin yabancı dil öğrenememelerinin nedenlerini ortadan kaldırarak onları 21. Yüzyılın rekabetçi koşullarına hazırlamak yerine, dil bilmeden rehber olmalarının önünü açan tüm turizm rehberliği bölümleridir. Birçoğu kendilerini ifade etmeyi başaramayan ve tuhaf anketleri ile akademisyen olmaya uğraşanlar , bu işlere kapağı atarken acaba hangisi verilen eğitimin genişletilmesi için ve yabancı dillerin bu bölümlerde mecbur olması için uğraştı? En azından Turist rehberliği bölümü olan üniversitelerde Filoloji bölümleri de varsa turist rehberliği öğrencilerinin filoloji bölümlerinden dil dersleri almaları mecburi olabilirdi, halen olabilir. * TUREB , TBMM Turizm komisyonda üye olan 27 siyasetçinin hepsi ile mutlaka ivedilikle görüşmelidir veya en azından az ve öz şekilde kolay anlaşılır şekilde yazılı olarak bu şahıslara yasa tasarısında rehberlik mesleğine zararlı olan noktalar hakkında her birine bilgi vermelidir. *Komisyon hanut içerikli madde çok iyi ve yerinde olmuş. O kirli kara paralar için insanlıktan çıkanlar belki biraz kendilerine gelir.Rehberlik mesleğini on yıllardır ayaklar altına alan komisyonculuk sona erse çok yerinde isabet olur. Komisyon veya hakediş dedikleri haksız paralar için rehber olmaya çalışanlar herhalde azalır. *Beş yılda bir yabancı dil seviye tespit maddesi de çok yerinde . Rehberlik lisansında yazan dilde adres tarifi bile yapamayan o kadar çok rehber var ki. Bunların elenmesi iyi olur. Yabancı dil bildiğinden emin olanlar için bir sorun zaten yok. Belki ösym’nin yapacağı yabancı dil sınav tarihleri aksamaya yol açar mı bilmem. *Uzak doğudan en çok incomingi hangi tur operatörü ,kim/hangi acenta yapıyorsa Çince Korece Japonca maddesi de onların işidir. Bir kere bu madde dillerine göre rehberler arasında haksız rekabettir en hafif hali ile rekabet kanununa aykırıdır. *Arkeoloji ve Sanat Tarihi lisans mezunları yabancı dil biliyorsa tabii ki rehber olsunlar. Mesleğin kalitesini arttırırlar. *Kültür ve Turizm Bakanlığında turizme katkısı olmayan personel var mıdır? Kültür ve Turizm Bakanlığı özel sektörde birbirlerine rakip olanların hamaset ve gövde gösterisi yeri değildir . * Canıyla kanıyla ,yabancı dilleriyle, kültürleriyle, görgü ve bilgileri ile hayatını Türkiye için çalışan gerçek rehberleri yok sayan zihniyet sadece bilgisizlik, konu ile alakasızlık alametidir . Bu tasarıyı hazırlayanlar her kimlerse turizmden ve rehberliğin ne olup olmadığından habersiz olduklarını anlamak zor değil.

 • Neden 5 senede bir sınav?

  Önder Yıldız 12.02.2024 - 11:10

  Osym nin yapmis olduğu sınavı geçip ingilizce,Rusça kokart aldım.Mevcut hükumet kendi çalışanını,memurunu ,öğretmenini ,doktorunu tekrar tekrar sınava tabi tutup basarız olursa başka bir bölüme yönel diyor mu?Gereksiz kanun.Turlarda rehber olmaması demek sehirlerarasi otobus yolculuğundan farkı nedir?Veya Türkiye ye ilk kez gelmiş yabanci uyruklu 20 yasindaki personel camiye önceden bazısına,güneydoğu anadoluya kurdistan,Türkiyeyi de sadece bulunduğu mahalle olarak anlatması mi isteniyor?

En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.