Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi TBMM’den geçti

Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi TBMM’den geçti

Uludağ Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulundan geçerek yasalaştı.


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kuruluna sunulan 13 maddelik Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi yasalaştı.

Uludağ’a giriş ve ulaşım Alan Başkanlığı yetkisinde olacak

Yasalaşan kanuna göre, Uludağ Alanına ulaşım, giriş kontrolü, alan güvenliğinin sağlanması, parklara ve ziyaretçi merkezlerine ödenecek ücretler ile Uludağ'dan faydalanma koşullarına yönelik usul ve esaslar,

Uludağ Alanında korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler,

Uludağ Alanında yapılacak uygulamalar; meri planlar, geçiş dönemi koruma esasları, kullanma şartları,

Uludağ Alanında her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkmak veya yıktırmak, Uludağ Alan Başkanlığı tarafından verilen karara göre yürütülecek.

Kamu kuruluşlarının turizm amaçlı düzenlenmesinden Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili

Öte yandan alandaki kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesisler, kamu konutları ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan tüm yapı ve tesisler dışındaki Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar, orman sayılan yerler ile daha önce Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerler, talep etmesi halinde Uludağ Alan Başkanlığına tahsis edilecek. Genel kolluk kuvvetlerine tahsisli veya bunların kullanımında olan taşınmazlar muaf tutulacak.

Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması gibi işlemler Uludağ Alan Başkanlığının uygun görüşü alınarak yapılacak. Ancak bu taşınmazlardan turizm amaçlı kullanılmasında yarar görülenlerin tahsisi, kamulaştırılması, kiralanması, işletilmesi, işlettirilmesinde yetki Kültür ve Turizm Bakanlığında olacak.

Yasaya göre, Uludağ’da zilyetlik, imar veya ihya yoluyla toprak kazanılamayacak. Yabani ağaçlık alanların bakımı ve korunması ile yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığınca destek ve işbirliği sağlanacak. Uludağ Alanı için özel yangın söndürme planı yapılacak ve uygulanacak.

Yapma izin verme ve denetleme yetkisi olacak

Öte yandan burada gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile alana ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, izin verme ve denetleme yetkisi

Planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı ve diğer tesislerin yapılmasında, yaptırılmasında ve işletilmesinde, işlettirilmesinde ve bu işlemlerin ilgili belediye başkanlıkları ile koordineli şekilde yürütülmesi,

Uludağ Alanı sınırlarında kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak projelerin gerçekleşmesi için kamulaştırma yetkisi Alan Başkanlığında olacak.

Alandaki her tür ve ölçekte planların hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi işlemleri Uludağ Alan Başkanlığınca yürütülecek. Bu planlar, Uludağ Alan Komisyonunun uygun görüşü, Kültür ve Turizm Bakanının oluru uyarınca Uludağ Alan Başkanlığınca yapılacak onama sonrasında yürürlüğe girecek.

Ceza verme yetkisi

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra tedbirlere ve yasaya uyulmaması halinde uygulanacak para cezaları şu şekilde:

Alanda diğer idarelerce yeni planlan onaylanamayacak. Uludağ Alanının doğal değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun, turizm potansiyelinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere uyulmaması durumunda 50 bin liradan 500 bin liraya kadar,

Uludağ Alanının mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırı davranılması veya izin almaksızın turizm amaçlı sportif faaliyette bulunulması ve spor amaçlı organizasyon yapılması durumunda ise 10 bin liradan 100 bin liraya kadar,

Meri planlar ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına aykırı yapılan inşai ve fiziki müdahalelerde İmar Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen idari para cezaları,

Uludağ Alanı sınırları içinde Orman Kanunu, Çevre Kanunu ile Kara Avcılığı Kanununda yasaklanan fiillerin işlenmesi halinde idari para cezaları, iki misli; izinsiz araştırma, kazı ve sondaj yapanlara yönelik cezalar yarı oranında artırılacak.

Sınırlar değiştirilebilecek

Uludağ Alanının sınırları, bölgenin kültürel ve doğal varlıkları ile turizm potansiyeli göz önünde tutularak ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile değiştirilebilecek.

Ayrıca Uludağ Alanında kömür ve akaryakıt depoları, sanayi ve benzeri tesisler kurulamayacak. Ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Maden Kanunu hükümlerince işletme ruhsatı almış alanlarda, Alan Komisyonunca belirlenecek kriterlere uyulması kaydıyla, kazanılmış haklar korunarak faaliyetler sürdürülebilecek. Bunun dışında madencilik faaliyetleri yapılamayacak, entegre tesislere yer verilemeyecek.Bu Haber 19.01.2023 - 08:49:49 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.