Turizm tahsisleri yönetmeliği değiştirildi

Turizm tahsisleri yönetmeliği değiştirildi

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle,

mevcut yönetmelik geçtiğimiz yılın ağustos ayında değiştirilen 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanununa uyarlandı.

Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan değişiklikle ‘Maliye Bakanlığı’ ibaresinin yerini ‘Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ alırken, ek tahsislerle ilgili de düzenleme yapıldı. Bununla ilgili olarak yönetmeliğin 12. maddesinin 3. fıkrası, “Ek alan tahsislerinde, ön izin döneminde 16 ncı maddeye göre; kesin tahsis döneminde 17. nci maddeye göre teminat alınır. Kesin tahsis döneminde alınan teminat mektubu tesise Turizm İşletmesi Belgesi düzenlenmesi halinde iade edilir.” şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin 13. maddesine eklenen fıkra ile, ‘faaliyetlerin tamamlayıcı unsuru olan 200 metreye kadar yürüyen bant alanı ‘ilansız olarak’ tahsis edilecek. Bu tahsisler kiralama şeklinde olacak ve 5 yılda bir yenilenebilecek.

Yönetmeliğin 16. maddesine eklenen fıkralarla, ön izin belgeleri de yeniden düzenlendi. Buna göre, yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelerin ‘sosyal ve teknik altyapıya katılım payı’ için yaptıkları ödemeler iade edilmeyecek. Ancak kanundan kaynaklanan veya mücbir sebeplerle Bakanlıkça kabul edilen idari ve hukuki gerekçeler nedeniyle ön izin süresi 5 yıl süreyle dondurulacak. Bu süre için söz konusu sorunlar çözülmezse, yatırımcının sosyal ve teknik alt yapıya katılım payı faizsiz olarak geri ödenecek.

Ön izin verilen alanın orman vasfı taşıması durumunda ön izne konu olan alanın 3 katı büyüklüğündeki alanın ağaçlandırılması ile bu alanın 3 yıllık bakım bedeli Orman Genel Müdürlüğüne yatırılacak.

Yönetmeliğin 17 Maddesinin 5. ve 6. fıkralarında yer alan ‘kamping’ ibaresinden sonra gelmek üzere, ‘lüks çadır’ ibaresi eklendi.

Ayrıca yönetmeliğe geçici iki madde eklendi. O maddeler ise şöyle:

GEÇİCİ MADDE 13- (1) Turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan ve Kanunun geçici 12.nci maddesinde belirtilen kiralama sözleşmeleri ile ön izin ve kesin izinler ve bu izinlere bağlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen yatırımcı ve işletmecilerin sözleşmeleri; 28/7/2022 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve ayrıca,

a) Kiralama, ön izin, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma iznine ilişkin olarak varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi,
b) Kiralama, ön izin, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma izninden doğan her türlü mali ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
c) Bakanlıkça tesiste yapılacak son durum tespiti üzerine tesisin mevcut tür, sınıf ve kapasitesine göre bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yeniden belirlenecek kullanım bedeli, hasılat payı ve tahsis koşullarının ve ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu bedeller üzerinden ve yeni koşullarla düzenlenecek sözleşmenin imzalanacağının kabul ve taahhüt edildiğine dair noter onaylı taahhütnamenin, Bakanlığa ibraz edilmesi kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine uyarlanır.

(2) Birinci fıkra kapsamında yeniden belirlenecek bedel ve hasılat payı tespitinde Yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümleri uygulanır ve belirlenen yeni kullanım bedeli ve hasılat payı; kiralama ve ön izinler için uyarlamanın uygun görüldüğü, kesin izin ve/veya bu kesin izne bağlı olarak tesis edilen irtifak hakları için ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sözleşme/resmi senet değişikliği yapıldığı ya da irtifak hakkı tesis edildiği tarihten itibaren geçerli olur. Termal ve kış turizmi amaçlı tahsisler, kırsal ve sağlık turizmi amaçlı tahsisler ve Bakanlık tarafından nitelikli spor tesisi olduğu tespit edilen tahsisler ile tescilli taşınmaz kültür varlıkları ve korunma alanlarının tahsisleri ve 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2.nci maddesi kapsamında kalan illerde yapılacak/yapılan yatırımlar hariç olmak üzere bu fıkra uyarınca tespit edilecek yeni kullanım bedeli, varsa mevcut irtifak hakkı sözleşmesi uyarınca belirlenen bedelden az olamaz. İrtifak hakkı tesisine ilişkin düzenlenen resmi senette yapılacak değişiklikten önceki dönemlere ait bedellerde herhangi bir indirim yapılmaz ve tahsil edilen bedeller iade edilmez.

(3) Uyarlanan sözleşmelerin tahsis süreleri, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan kiralama sözleşmeleri veya verilen kesin izin kapsamında belirlenen sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile aynı olacak şekilde belirlenir. Orman vasıflı taşınmazlardaki yapılaşmaya esas inşaat hakkı

GEÇİCİ MADDE 14- (1) Kanunun geçici 13 üncü maddesinde belirtilen, 15/5/2008 tarihinden önce kesin tahsisi yapılan orman vasıflı taşınmazlar için tahsis süreci içerisinde belirlenen yapılaşmaya esas inşaat haklarından lehe olan, tahsisin ilk süresinin sonuna kadar kullanılabilir. Ancak bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca aynı yatırımcıya yeniden tahsis edilen veya 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 23 üncü maddesi uyarınca süre uzatımı yapılan kamu taşınmazları için yenilenen veya uzatılan tahsis süresinin başlangıcından itibaren yürürlükteki yapılaşmaya esas inşaat hakkı kullanılır.”

Resmi Gazete’de yayınlanan kararın tamamı;Bu Haber 16.05.2022 - 08:34:35 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.