Tanıtım Ajansı seçimlerinde Bakanlığa YSK yetkisi

Tanıtım Ajansı seçimlerinde Bakanlığa YSK yetkisi

Temmuz ayında kanunlaşan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile ilgili ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


2019 yılının Temmuz ayında yasalaşan Tanıtım Ajansı’yla ilgili iki yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliklerden biri Tanıtım Ajansı’nın organlarını, organların görev ve yetkileri ile yönetim kurulu seçimlerine ilişkin usul ve esasları, diğeri ise bütçenin oluşturulması ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gidi. Tanıtım Ajansı’nın birimlerinin çalışma alanlarını, görev yetkilerini belirleyerek seöimlerinin nasıl yapılacağını düzenleyen yönetmelikte, seçime yapılan itirazlar incelendikten sonra ‘Bakanlığın alacağı kararın kesin olduğu’ şeklindeki ifade dikkat çekti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın merkezinin İstanbul’da bulunacak.

Tanıtım Ajansı’nın brimleri; Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Danışma Kurulu ve Ajansın görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan hizmet birimlerinden oluşacak.

Kimler yönetime seçilebilecek?

Ajansın yönetiminde işletmeleri temsilen buluncak kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması, ticari itibarının bulunması, seçimin yapıldığı tarihe kadar herhangi bir iflas davasının bulunmaması; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması ve Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişilerden oluşacak.

Seçimler Bakanlık gözetiminde yapılacak

Yönetmeliğin 19. Maddesinde, Tanıtım Ajansı’nın yönetiminde bulunacak kişilerin seçiminin nasıl yapılacağı düzenleniyor. Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gözetiminde yapılacak seçimler, bölgelerde oluşturulan seçim sandık kurulları tarafından yapılacak.

İcra Kurulu, seçimin yapılacağı yeri en az iki ay önce ilan edilecek. 15 gün boyunca ilan edilecek seçim listelerine yapılan itirazlar, Bakanlık tarafından incelenerek 10 gün içinde karara bağlanacak. Gizli oy açık tasnif şeklinde yapılacak seçimelerde, dernek, birlik federasyonlar birer temsilci bulundurabilecek.

Bakanlığa YSK yetkisi

19. Maddenin 8. Fıkrasıyla, seçime yapılacak itirazlar düzenlendi. Yönetmeliğin bu maddesinde, ‘’Yapılacak seçim sonucunda en fazla oy alan aday Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenir. Yönetim Kurulu üyesi seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında, aynı usulle ikinci tur seçimi yapılır. İkinci turda da oyların eşit çıkması halinde Yönetim Kurulu üyesi kura usulüyle belirlenir. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları bir tutanağa bağlanır ve Ajansın internet sayfasında ilan edilir. Seçime itiraz süresi, seçim sonuçlarının ilanından itibaren bir gündür. Seçime yapılacak itirazlar, Bakanlık tarafından incelenir ve en geç on gün içinde karara bağlanır. Bakanlığın kararı kesindir.’’ ifadesine yer verildi.

İşte Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı ve çalışması ile Yönetim Kurulunun seçimle belirlenecek üyelerinin seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı ve çalışması ile Yönetim Kurulunun seçimle belirlenecek üyelerinin seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası ile 9 uncu ve geçici 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ajans: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Bakan Yardımcısı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısını,

ç) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

d) Danışma Kurulu: Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca oluşturulan Kurulu,

e) Genel Müdür: Ajansın yöneticisini,

f) İcra Kurulu: Ajansın yürütme organı olan ve Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca oluşturulan Kurulu,

g) Kanun: 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Ajansın karar organı olan ve Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca oluşturulan Kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ajansın Teşkilat Yapısı

Ajansın idari ve hukuki yapısı ile çalışma ilkeleri

MADDE 4 – (1) Kanunla kurulan Ajans, Kanun ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Bakanlıkla ilgili, tüzel kişiliği haiz, Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir ve Ajansın merkezi İstanbul’dadır.

(2) Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ve iştirakleri ile havalimanı ve terminal işletmelerinde yürütülecek tanıtım faaliyetleri hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri ile Genel Müdürün eşleri, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları, evlatlıkları, evlat edinenleri, ortakları ve yasal danışmanları ile şirketlerine Ajansın asli faaliyetleri kapsamında iş verilemez.

Ajansın organ ve birimleri

MADDE 5 – (1) Ajansın organ ve birimleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu.

b) İcra Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Ajansın görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan hizmet birimleri.

Seçimle belirlenen kurul üyelerinin genel nitelikleri

MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulunun Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işletmeleri temsilen seçimle belirlenecek üyeleri ile Danışma Kurulu üyelerinde;

a) Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

b) Ticari itibara sahip olması,

c) Seçimin yapıldığı tarih itibarıyla iflasına karar verilmiş bir tüzel kişiliğin iflas başvurusu yapıldığı dönemde temsil ve ilzama yetkili yöneticisi olunmaması,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması,

d) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişilerden olmaması,

şartları aranır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu, Bakanlıkça belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan Ajansın faaliyet alanları kapsamında tüm iş ve işlemlere yönelik kararlar almak.

b) Ajansın bütçesini, yıllık programını, yıllara sari harcama yapılacak proje ve diğer işlemleri karara bağlamak, Ajans bütçesini Bakan onayına sunmak.

c) Genel Müdürü atamak ve personel istihdamına ilişkin hususlar ile personelde aranacak şartlara ilişkin karar almak.

ç) Genel Müdürün görev ve yetkileri ile harcama limitlerini belirlemek.

d) Ajansın faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak ve bir örneğini Bakanlığa göndermek.

Yönetim Kurulunun çalışma esasları

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine, en az üç ayda bir kez olmak üzere ve en az dokuz üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alır. Yönetim Kurulu, Bakanın başkanlığında toplanır. Bakanın katılamadığı toplantılara Bakan Yardımcısı başkanlık eder. Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Başkan tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az on beş gün öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az beş üyenin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir. Oylamalarda çekimser kalınamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

İcra Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) İcra Kurulu aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir:

a) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasına yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek.

b) Ajans faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlık ile Ajans arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Ajansın bütçesini, yıllık programını hazırlamak, yıllara sari harcama yapılacak proje ve diğer işlemleri belirlemek, bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve gerçekleşmelerini takip etmek.

ç) Ajansın denetimini Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bağımsız denetim kuruluşuna yaptırmak.

İcra Kurulunun çalışma esasları

MADDE 10 – (1) İcra Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine, ayda en az iki kez olmak üzere ve en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğu ile alır. İcra Kurulu, Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Bakan Yardımcısının katılamadığı toplantılara Bakanlık Tanıtma Genel Müdürü başkanlık eder. Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Bakan Yardımcısı tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az beş günü öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az iki üyenin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir. Oylamalarda çekimser kalınamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

Genel Müdür

MADDE 11 – (1) Genel Müdür olarak atanacaklarda 6 ncı maddede belirtilen genel şartlar ile Yönetim Kurulunca belirlenecek özel şartlar aranır.

(2) Genel Müdürün görevi şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak, takip etmek ve İcra Kuruluna rapor sunmak.

b) Hizmet birimleri ve Ajans faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.

c) Ajansın, turizm sektörü başta olmak üzere reklam, tanıtım ve halkla ilişkilerle ilgili sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini yönetmek.

ç) Ajansın yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek, planlanan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yön vermek amacıyla Bakanlıkla iş birliği halinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli verileri sağlamak, bu verileri raporlamak ve başta Bakanlık olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek.

d) Ajansın idari iş ve işlemlerini yürütmek.

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetkiler çerçevesinde diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Danışma Kurulunun oluşumu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun üyeleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen Birlik Başkanı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğini temsilen Birlik Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonunu temsilen Federasyon Başkanı, Türkiye Otelciler Birliğini temsilen Birlik Başkanı, dönüşümlü olarak görev yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan iki derneğin birini temsilen Dernek Başkanı, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğini temsilen Dernek Başkanı ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneğini temsilen Dernek Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen Birlik Başkanıdır.

(2) Danışma Kurulu; bu üyeler ile Bakan tarafından görevlendirilen diğer üyeler arasından Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen görevleri yerine getirmek üzere bir Başkan, Başkanın bulunmadığı hallerde görev yapmak üzere bir Başkan vekili seçer.

(3) Bakan tarafından görevlendirilenler hariç olmak üzere Danışma Kurulu üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, ağır hastalık veya engellilik nedeniyle iş göremeyeceği, 6 ncı maddede belirtilen atanması için gerekli şartları taşımadığı veya sonradan kaybettiği tespit edilen ya da bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan üyelerin görevleri Danışma Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Danışma Kurulunun görevleri ve çalışma esasları

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık eder ve tavsiyelerde bulunur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az dört kez olmak üzere gerekli görülen hallerde Kurul Başkanının çağrısı ile toplanır.

(3) Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Kurul Başkanı tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az on gün öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az iki üyenin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir.

(4) Danışma Kurulunca bilgi, tecrübe ve uzmanlığından yararlanılabileceği düşünülen kişi veya kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantıya çağırılabilir veya görüşleri alınabilir.

(5) Danışma Kurulu, en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve tavsiye kararlarını çoğunlukla alır. Kararlar gerekçeli olarak yazılır.

(6) Danışma Kurulu, kendisine verilen görevleri kendi sorumluluğu altında tarafsız ve bağımsız olarak yerine getirir. Ajansın faaliyetleri kapsamında Danışma Kuruluna veya üyelerine icrai veya idari nitelikte bir görev verilemez. Ajansın diğer organlarına verilen görev ve yetkiler, herhangi bir kapsam veya surette Danışma Kuruluna devredilemez. Danışma Kurulu üyeliği ile Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeliği birleşemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi

Coğrafi bölge bazında temsil edilecek üyelerin belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu üye seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için, Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işletmelerin yetkili temsilcisi olunması şartı aranır.

(2) Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olacak adaylarda, 6 ncı maddede belirtilenlere ilave olarak;

a) Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin yetkili temsilcisi olunması,

b) Her bir adayın bölgedeki Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli konaklama işletmelerinin yatak sayısının toplamda en az onda biri oranına sahip işletmeler tarafından aday olarak gösterilmesi,

c) Daha önce Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmemiş olunması,

ç) Turizm payı borcunun bulunmaması,

şartları aranır.

Havalimanı ve terminal işletmeleri temsili

MADDE 15 – (1) Ajans tarafından; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir sırayla bildirilecek temsilci Kurulda üye olarak görevlendirilir. En yüksek ciroya sahip olsa dahi aynı işletmeden iki dönem üst üste üye görevlendirilemez.

(2) Türkiye’de birden fazla havalimanı ve/veya terminal işletmesi bulunan gruplar/şirketler için cironun tespitinde; Türkiye’de işlettikleri havalimanı ve/veya terminal işletmelerinin toplam cirosu dikkate alınır.

(3) Yönetim Kurulunda üye olarak görevlendirilecek havalimanı ve terminal işletmeleri temsilcilerinde 6 ncı maddede belirtilen genel şartlar aranır.

Seyahat acentalarının temsili

MADDE 16 – (1) Seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin kendi aralarından ilgili mevzuatı uyarınca seçimle belirleyecekleri üyenin seçimi işlemleri, mevzuatında belirlenen sürede ve başkanlık seçimiyle eşzamanlı olarak yapılır.

Yönetim Kurulu üyeliği ile bağdaşmayan görevler

MADDE 17 – (1) 14 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddeler uyarınca aday olabilecek kişiler bu maddelerden sadece biri için Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olabilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinden kamu görevine atanan, milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilen kişilerin Kurul üyelikleri kendiliğinden sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçim Usul ve Esasları

Görev süresi ve seçim zamanı

MADDE 18 – (1) Seyahat acentaları temsilcisi hariç olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden seçim ile belirlenenlerin görev süresi üç yıldır. Bu süre, seçimlerin yapıldığı yılı takip eden yılın başından itibaren hesaplanır. Yeni üye göreve başlayıncaya kadar eski üye görevine devam eder.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi işlemleri, görev süresinin sona ereceği yılın Eylül ayında başlar, en geç Aralık ayının sonuna kadar bitirilir.

Seçim usul ve esasları

MADDE 19 – (1) Seçimler, elektronik ortamda Ajans bünyesinde yer alan veri tabanından alınan seçme ve seçilme yeterliliğine sahip olanları gösteren güncel listeler esas alınarak ve Bakanlık temsilcisinin gözetiminde yapılır.

(2) İcra Kurulu tarafından, seçim işlemlerini yürütmek üzere Ajans personeli arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan ve bölgeler bazında faaliyet gösteren Seçim Sandık Kurulları oluşturulur ve bunların yedek üyeleri de belirlenir.

(3) Seçim Sandık Kurulu; seçimlerin yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevlidir, görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

(4) İcra Kurulu; en az iki ay önceden seçimin yapılacağı yer ve tarihi, tirajı elli bin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan iki gazetede ve Ajansın internet sayfasında ilan etmek suretiyle seçim çağrısını yapar. Ajansın internet sayfasında ayrıca, veri tabanından alınan seçme ve seçilme yeterliliğine sahip olanları gösteren güncel listeler de on beş gün boyunca duyurulur. İlan süresi içinde bu listelere yapılacak itirazlar, Bakanlık tarafından incelenir ve en geç on gün içinde karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir ve ilgilisine bildirilir. Kesinleşen listeler, seçim tarihi, süresi ve seçime ilişkin diğer hususlar onaylanarak Ajansın internet sayfasında duyurulur. İcra Kurulu, seçime ilişkin çağrıyı ayrıca Bakanlığa bildirir.

(5) Seçime ilişkin duyuru veya itiraz edilmişse itiraz sonucunda verilen karar üzerine yapılan duyuru tarihinden itibaren on beş gün içinde adaylık başvuruları alınır, bu süre sonunda kesinleşen aday listeleri Ajansın internet sayfasında ilan edilir.

(6) Seçim tarihinden üç ay önce temsilcisi seçme ve/veya seçilme yeterliliğine sahip işletmelerde birleştirme, ayırma ve devir gibi hukuki statü değişiklikleri seçim listelerinin oluşturulmasında dikkate alınmaz.

(7) Seçim gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. İlgili bölgede faaliyet gösteren Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislere her belge için bir oy hakkı verilir. Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, Seçim Sandık Kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır. Danışma Kurulunda üye olarak temsilcisi bulunan Birlik, Federasyon ve Derneklerin her biri seçim süresince bir müşahit bulundurabilir.

(8) Yapılacak seçim sonucunda en fazla oy alan aday Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenir. Yönetim Kurulu üyesi seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında, aynı usulle ikinci tur seçimi yapılır. İkinci turda da oyların eşit çıkması halinde Yönetim Kurulu üyesi kura usulüyle belirlenir. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları bir tutanağa bağlanır ve Ajansın internet sayfasında ilan edilir. Seçime itiraz süresi, seçim sonuçlarının ilanından itibaren bir gündür. Seçime yapılacak itirazlar, Bakanlık tarafından incelenir ve en geç on gün içinde karara bağlanır. Bakanlığın kararı kesindir.

(9) Seçildikleri kesinleşenlere, İcra Kurulu tarafından durum bir yazıyla derhal bildirilir ve ayrıca internet sayfasında duyurulur.

(10) Görev süreleri dolmadan Yönetim Kurulunun seçimle belirlenen üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, ağır hastalık veya engellilik nedeniyle iş göremeyeceği, seçilmesi için gerekli şartları taşımadığı veya kaybettiği tespit edilen ya da bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan üyelerin görevlerine Yönetim Kurulu kararıyla son verilir. Bu şekilde görevine son verilen veya istifası Yönetim Kurulunca kabul edilen üye yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde seçildiği bölgeye göre ikinci en yüksek oyu alan kişi üye olarak görevlendirilir.

Seçimlerin iptali ve yenilenmesi

MADDE 20 – (1) Yönetim Kurulu tarafından; herhangi bir sebeple seçimin durdurulmasına veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya mevzuata aykırı uygulamanın tespiti sebebiyle seçimlerin iptaline karar verilmesi halinde, durdurulmasına veya iptaline karar verilen seçimin, bir aydan az, iki aydan fazla olmamak üzere yenileneceği tarih tespit edilerek, seçimler yenilenir. Bu durumda mevcut Yönetim Kurulu üyeleri görevlerine devam eder.

Siyasi propaganda yasağı

MADDE 21 – (1) Seçimde siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst kuruluşları aday gösteremezler, belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar ve propaganda yapamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel istihdamı

MADDE 22 – (1) Ajansta, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına ve geçici personel görevlendirilmesine dair mevzuat hükümleri Ajans tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ajansın seçimle belirlenecek Yönetim Kurulu üyelerinin ilk seçim işlemleri, 31/12/2019 tarihi itibarıyla tamamlanır ve bu üyeler 1/1/2020 tarihi itibarıyla görevine başlar.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

İKİNCİ YÖNETMELİK

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştime Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması, ve Muhasebeleştirilmesi İle Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelik’ de Resmi Gazete’de yayımlandı.

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ BÜTÇESİNİN

HAZIRLANMASI, UYGULANMASI, HARCAMALARIN YAPILMASI VE

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE TURİZM PAYININ ALINMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması ve muhasebeleştirilmesi ile turizm payının alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması ve muhasebeleştirilmesi ile turizm payının alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 5, 6, 7 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Ajans: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını,
 2. b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
 3. c) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

ç) Danışma Kurulu: Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen şekilde oluşturulan Kurulu,

 1. d) Genel Müdür: Ajansın yöneticisini,
 2. e) İcra Kurulu: Ajansın yürütme organı olan ve Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde oluşturulan Kurulu,
 3. f) Kanun: 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunu,
 4. g) Kısmi turizm işletme belgesi: 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte tanımlanan belgeyi,

ğ) Kira geliri: Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında kalan işletmelerin işletmecisi tarafından üçüncü kişilere kiraya verilen alt ünitelerden elde edilen kira gelirini,

 1. h) Net satışlar: 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince turizm payı ödeme yükümlülüğü bulunanların bu payın hesabında dikkate alınacak işletmelerindeki esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında aldıkları veya tahakkuk ettirdikleri toplam değerler ile bunlarla ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları gibi hasılat kalemlerine ait değerler toplamından, satış iskontoları ve iadeleri ile bu satışlar ile ilgili diğer indirimlerin (ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan olumsuz kur farkları gibi) düşülmesi sonucu bulunan tutarı,

ı) Turizm payı: Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere Kanunun 6 ncı maddesine göre alınan payı,

 1. i) Turizm işletme belgesi: Turizm işletmelerine işletme aşamasında Bakanlıkça verilen belgeyi,
 2. j) Yönetim Kurulu: Ajansın karar organı olan ve Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şekilde oluşturulan Kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Turizm Payı Tahsil Edilecek İşletmeler

Bileşik tesisler ve konaklama tesisleri

MADDE 4 – (1) Turizm payı; bileşik tesisler ile konaklama tesislerinin işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden binde yedi buçuk oranında alınır.

(2) Bileşik tesisler; Bakanlık tarafından düzenlenen kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesiyle faaliyette bulunan turizm kentleri, turizm kompleksleri ve tatil merkezlerini kapsar.

(3) Konaklama tesisleri; Bakanlık tarafından düzenlenen kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesiyle ya da ilgili kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatıyla faaliyet gösteren oteller, tatil köyleri, butik oteller, konaklama içeren özel tesisler, moteller, hosteller, pansiyonlar, apart otelleri ve konaklama içeren kırsal turizm tesisleri ile kampingleri kapsar.

(4) Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren konaklama tesisleri için;

 1. a) Kış turizmine yönelik faaliyet gösteren konaklama tesisleri, yan üniteleri ve mekanik tesis işletmelerinin,
 2. b) İlgili kamu kurum ve kuruluşundan termal olduğuna dair uygunluk yazısı verilen konaklamalı termal tesis işletmelerinin,
 3. c) Bünyesinde Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve bu Bakanlıkça uygunluk yazısı verilen sağlık merkezi ile konaklama tesisi bulunan sağlıklı yaşam tesis işletmelerinde sadece konaklama tesisi işletmelerinin,

ç) Konaklama içeren kırsal turizm tesisleri (dağ evi, köy evi, çiftlik evi, yayla evi ve oberj) ve kamping işletmelerinin,

 1. d) 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan nitelikli spor turizmi tesisi işletmelerinin,

faaliyetleri üzerinden tahsil edilecek turizm payı yüzde elli indirimli olarak uygulanır. İndirim uygulanacak tesislerin Bakanlıktan tahsisli olup olmadığına bakılmaz.

(5) Kamu idareleri tarafından işletilen konaklama tesisleri ile kış turizmine yönelik faaliyet gösteren ve kamu idareleri tarafından işletilen mekanik tesis işletmelerinden turizm payı alınmaz.

Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri

MADDE 5 – (1) Turizm payı; Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinin işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden binde yedi buçuk oranında alınır.

(2) Bu madde kapsamında, Bakanlıktan kısmi turizm işletmesi belgesi ve turizm işletmesi belgesi alan müstakil 1. ve 2. sınıf ve lüks lokantalar, özel yeme-içme tesisleri, gastronomi tesisleri, müstakil eğlence yerleri, bar, kafeterya, eğlence merkezleri ve günübirlik tesis işletmelerinden turizm payı tahsil edilir.

Deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçları

MADDE 6 – (1) Turizm payı; deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarının işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden binde yedi buçuk oranında alınır.

(2) Deniz turizmi araçları; Bakanlıktan deniz turizmi araçları turizm işletmesi belgesi alan gerçek ve tüzel kişilere ait ticari yatlar, kruvaziyer gemiler, günübirlik gezi tekneleri, dalabilir deniz turizmi araçları, yüzer deniz turizmi araçları, özel deniz turizmi araçları, turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyet araçları ile diğer deniz turizmi araçlarını kapsar.

(3) Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almak suretiyle sahip oldukları veya kiraladıkları deniz turizmi araçlarını, gezi, spor, turizm ve eğlence amacıyla işletenlerden turizm payı tahsil edilir.

(4) Gerçek ve tüzel kişilere ait özel yatlar da dâhil deniz turizmi araçlarına güvenli bağlama, karaya çekme, bakım, onarım hizmetleri, yolculara yeme, içme, dinlenme gibi hizmetleri sunan kruvaziyer gemi limanı, yat limanı, çekek yeri, rıhtım ve iskele gibi deniz turizm tesislerinden turizm payı tahsil edilir.

Seyahat acentaları

MADDE 7 – (1) Turizm payı; seyahat acentalarının işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden on binde yedi buçuk oranında alınır. Türkiye’de faaliyet gösteren başka bir seyahat acentasının ürününün satışına aracılık eden ve komisyon karşılığında faaliyet gösteren seyahat acentaları için elde ettikleri komisyon, turizm payının hesabında net satış olarak esas alınır. Charter (tarifesiz) uçuşlar hariç, münferit uçak bileti satışları turizm payının hesabına dâhil edilmez.

(2) Seyahat acentaları; 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda tanımlanan, kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşlardır.

(3) 1618 sayılı Kanuna göre Bakanlık tarafından verilen işletme belgesi ile faaliyet gösteren seyahat acentalarından turizm payı alınır.

Havayolu işletmeleri

MADDE 8 – (1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan işletme ruhsatı ile taşımacılık faaliyetlerinde bulunan havayolu işletmelerinin (balon, hava taksi gibi işletmeler dahil) işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden on binde yedi buçuk oranında turizm payı alınır.

(2) Turizm payının hesabında sadece ticari yolcu taşımacılığı faaliyetleri esas alınır, yük taşımacılığı faaliyeti dikkate alınmaz.

Havalimanı ve terminal işletmeleri

MADDE 9 – (1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinin işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden binde iki oranında turizm payı alınır.

(2) Havalimanı işletmeleri; havaalanı işletiminden sorumlu olan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan kuruluşları kapsar.

(3) Terminal işletmeleri; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilerek sonradan gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmek suretiyle işlettirilen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan terminal işletmelerini kapsar.

(4) Havalimanı veya terminal işletmelerinin kısmen veya tamamen alt kiracılar aracılığıyla faaliyet göstermesi durumunda turizm payı, havalimanı veya terminal işletmecisinin elde ettiği ciro ve/veya kira geliri üzerinden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bütçeye İlişkin Hükümler

Bütçe

MADDE 10 – (1) Bütçe, Ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesine yetki veren bir karardır.

(2) Ajansın bütçesi, Ajansın yıllık program ve faaliyetleri dikkate alınarak İcra Kurulu tarafından bir yıllık olarak hazırlanır ve her yıl Ağustos ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra uygun bulunan Ajansın bütçesi Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Bütçe ilkeleri

MADDE 11 – (1) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur:

 1. a) Bütçe yılı takvim yılıdır.
 2. b) Bütçe dışı harcama yapılamaz.
 3. c) Ajansa bütçeyle verilen harcama yetkisi, Ajansa Kanunla verilen yetki ve görevlerin yürütülmesi amacıyla kullanılır.

ç) Bütçe, Ajansın plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.

 1. d) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçede gösterilir.
 2. e) Bütçede gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.
 3. f) Bütçe, Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve Bakan tarafından onaylanmadıkça uygulanamaz.
 4. g) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.

ğ) Ajansın tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.

 1. h) Ajans tarafından yürütülecek iş ve işlemler, bütçede yer alan ödeneklerle, Kanun amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Bütçenin içeriği

MADDE 12 – (1) Bütçe, bir metin ile eki cetvellerden oluşur. Bütçe metninde; gelir tahminleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, harcama yetkisinin devrine ilişkin esaslar, parasal limitler, ödenek kullanımına ilişkin esaslar ve bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilir.

(2) Bütçeye bağlı cetveller şunlardır:

 1. a) (A) Cetveli: Harcamalar tahminlerini gösterir.
 2. b) (B) Cetveli: Gelir tahminlerini türleri itibarıyla gösterir.
 3. c) (C) Cetveli: Ajansın personel kadrolarını gösterir.

ç) İhtiyaç duyulan diğer cetveller.

Ajans gelir ve giderlerinin yönetimi

MADDE 13 – (1) En az yüzde seksen beşi, ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin, kalan kısmı ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılmak kaydıyla Ajans gelirleri ile giderlerinin yönetimi konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2) Yönetim Kurulu, bu yetkileri kapsamında yazılı olmak ve sınırlarını açıkça belirlemek kaydıyla Genel Müdüre yetki devri yapabilir.

Gider tahmini

MADDE 14 – (1) Bütçenin gider kısmı, bir önceki yıl giderleri ile bütçenin uygulanacağı mali yıl içinde yapılması düşünülen işler esas alınarak yapılır.

(2) Ülke turizminin tanıtılmasına yönelik Ajans tarafından yürütülen faaliyetlerin finansmanı için ayrılan ödenek, bütçenin gider kısmının en az yüzde seksen beşini oluşturur. Bütçenin gider kısmının kalanı ise personel giderleri ve genel giderlerin finansmanında kullanılır.

Gelir tahmini

MADDE 15 – (1) Bütçenin gelir tahmini, kesin sonucu alınan son üç yılın gelir artış oranları esas alınarak yapılır. Ayrıca, bütçenin uygulanacağı mali yıl içinde herhangi bir nedenle gelirlerde artış meydana gelmesi bekleniyor ise, bu ve benzeri hususlar ile tahakkuk ettirildiği yıl içinde tahsil edilemeyen ve sonraki yıllara devreden alacaklardan cari yıl içinde tahsil edileceği tahmin edilenler gelir tahminlerinde dikkate alınır.

Gelirlerin dayanakları

MADDE 16 – (1) Ajansın gelirleri, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan gelirlerden oluşur.

Hibe, bağış ve yardımlar

MADDE 17 – (1) Ajansa yapılan şartsız hibe, bağış ve yardımlar İcra Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde kabul edilir. Şartlı hibe ve bağışlar ise, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde kabul edilir ve şart kılınan amaca uygun olarak kullanılır.

Bütçenin uygulanması

MADDE 18 – (1) Bir mali yıl içinde tahakkuk eden gelirler ve tahsilat o yıl bütçe gelirlerini oluşturur. Ancak, tahakkuk ettiği halde yılı içinde tahsil olunamayan miktarlar tahsil edildiği yıl bütçesine gelir yazılır.

(2) Ajans harcamaları, mevcut gelir ve nakit imkânları ile genel bütçeden aktarılacak tutarlar dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(3) Ait olduğu malî yılda ödenemeyen ve zamanaşımına uğramayan geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar cari yıl bütçesinden ödenir.

(4) Yıllara sâri harcama yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Ajans bütçesinde cari yıl içinde harcanmayan tutarlar bir sonraki yıl bütçesine devredilir.

(5) Gerektiğinde cetveller arasında veya aynı cetvelin maddeleri arasında Yönetim Kurulunca aktarma yapılabilir.

(6) Yıl içerisinde, karşılığı gelir bütçesinden gösterilmek suretiyle Yönetim Kurulu Kararı ile gider bütçesine ödenek ilavesi yapılabilir.

Önceki mali yıl bütçesinin uygulanması

MADDE 19 – (1) Herhangi bir sebeple bütçe kesinleşmemiş ise, bütçenin kesinleşmesine kadar geçecek süre içinde mevcut bütçenin uygulanmasına devam olunur. Bu durumda, bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır.

Bütçe izleme raporu

MADDE 20 – (1) Genel Müdür tarafından; gerçekleşen gelir ve giderler ile bütçede öngörülen gelir ve giderlerin karşılaştırmalı ve ayrıntılı olarak izlenmesi amacıyla her ayın sonunda bütçe izleme raporu hazırlanır ve İcra Kuruluna sunulur.

Bütçe kesin hesabının düzenlenmesi

MADDE 21 – (1) Kesin hesap; mizan, bilanço, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri ile ihtiyaç duyulan diğer cetvellerden oluşur. Bilanço ve gelir-gider tablosunun çıkarılmasından sonra, hesap dönemine ilişkin bütçe ile alınan ödenekleri, yıl içinde alınmış ek ödenekleri ve varsa ödenek iptallerini, ayrıca yıl içinde yapılan harcamalar ile kullanılmamış ödenek artıklarını harcama kalemleri itibariyle gösteren kesin hesap cetveli İcra Kurulu tarafından malî yılın bitimini takip eden Mart ayı içerisinde hazırlanarak Yönetim Kurulunun incelemesine sunulur.

(2) Yönetim Kurulu bütçe kesin hesabını en geç Nisan ayının sonuna kadar inceler. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen kesin hesap, Bakan tarafından onaylanarak kesinleşir.

Harcama yetkisi

MADDE 22 – (1) Ajans adına harcama yapmaya, Yönetim Kurulunun verdiği yetkiler ve belirlediği harcama limitleri kapsamında Genel Müdür yetkilidir. Genel Müdürün izin, hastalık, geçici görev ve benzeri nedenlerle görevinden ayrılması hâlinde, harcama yapma yetkisi, bu görevi yürüten kişi tarafından kullanılır.

(2) Genel Müdür; harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, Yönetim Kurulu kararlarına, Ajans mevzuatına uygun olmasından, gelirlerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapması gereken diğer işlemlerin yürütülmesi ile Ajans mal ve haklarının gereği gibi muhafaza edilmesinin sağlanması ve yönetilmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muhasebe İşlemlerine İlişkin Hükümler

Muhasebe işlemleri

MADDE 23 – (1) Ajansın muhasebe ve raporlama işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri uyarınca belirlenen tek düzen hesap planı ve mali tabloların açıklanmasına ilişkin usul ve esaslara göre yürütülür.

Malî tablolar ile bütçe ilke ve teknikleri

MADDE 24 – (1) Malî tablolar, tahakkuk esasına göre hazırlanır. Bu esasa göre tahsilat veya ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın gelir ve giderler gerçekleştiğinde muhasebe kayıtlarına alınır ve ilgili oldukları dönemin malî tablolarına yansıtılır.

Dayanak belgelerin saklanması

MADDE 25 – (1) Ajans faaliyetlerinden dolayı alınması gerekli belgeler ile tutulması zorunlu defterler büyük bir dikkat ve özen gösterilerek korunur ve saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Raporları, Yıllık Finansal Tablo ve Denetim

Faaliyet raporu

MADDE 26 – (1) Ajans, faaliyet raporlarını Ajans internet sitesinde ilan eder. Faaliyet raporlarının içeriği İcra Kurulu tarafından belirlenir.

Yıllık finansal tabloların hazırlanması

MADDE 27 – (1) Bilançoda yer alan değerleri ve bu değerlerin gerçekleşmesini sağlayan faaliyetleri kapsayan dönem faaliyet sonuçlarını; işletme bütçesi, hedefler ve önceki yılların gerçekleşmeleriyle karşılaştırmalı olarak belirtilen, analizlere yer veren Ajansın yıllık finansal tabloları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak İcra Kurulu tarafından hazırlanır ve ilgili olduğu mali yılın bitimini izleyen iki ay içinde Yönetim Kuruluna sunulur.

Yıllık finansal tabloların denetimi

MADDE 28 – (1) Ajansın Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabidir. Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimini yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının en az üçünden teklif alınmak suretiyle İcra Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yaptırılır.

(2) Bağımsız denetim kuruluşlarında aşağıdaki kriterler aranır:

 1. a) Denetim kadrosunda tam zamanlı olarak çalışan asgari üç sorumlu ortak başdenetçi, beş kıdemli denetçi, beş denetçi bulunması.
 2. b) Denetimin üstlenileceği hesap döneminden bir önceki hesap döneminde asgari üç adet kamu yararını ilgilendiren kuruluş denetimini üstlenmiş olması.
 3. c) Denetimin üstlenileceği hesap döneminden bir önceki hesap döneminde asgari 1.000.000,00.-TL tutarında (bu tutar her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi oranı (TÜFE - on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı) kadar arttırılır) finansal tablo denetim cirosu elde etmiş olması.

(3) Denetim sonucunda düzenlenen bağımsız denetim raporları Sayıştaya gönderilir. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ajansın 2020 yılı bütçesi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde hazırlanır ve Bakanın onayı ile yürürlüğe girer. 2019 yılı gelir ve giderlerine ilişkin hususlarda bu Yönetmeliğin bütçe hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz, bu dönem için gelirlerin ve giderlerin yönetimi Bakanın onayı ile gerçekleşir.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 Bu Haber 26.10.2019 - 09:12:56 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.