savasdas@turizmguncel.com

Bakanlık belgeli otellere bir belge daha

Bakanlık belgeli otellere bir belge daha
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakanlık belgeli otellere ‘Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi’ belgesi verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konaklama tesisleri için yeni bir belge vermeye başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerine Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ’e göre tebliğe göre, sürdürülebilir turizm kapsamında alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi amacıyla bisiklet turizminin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla ‘Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi’ belgesi verilecek.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan tebliğe göre, belgeyi almak isteyenler talep forumunu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunacak. Yapılan inceleme sonucunda talepleri uygun görülen tesisler denetim programına alınırken, uygun bulunmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Uygun görülen tesislere Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi ve Plaketi verilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğin detayları şöyle:

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sürdürülebilir turizm kapsamında, alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi amacıyla bisiklet turizminin teşvik edilmesi ve özendirilmesi için bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgeli veya kısmi turizm işletmesi belgeli tesislerin, bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi başvurularına, başvuru için istenilen belgelere ve belgelerin değerlendirilmesine, bisiklet dostu konaklama tesislerinin niteliklerine ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Tesis: Yönetmeliğe göre turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi verilmiş olan konaklama tesislerini,

c) Yönetmelik: 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde kullanılan diğer tanımlar hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi Başvurusu, Başvuruların Değerlendirilmesi

ve Değerlendirme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Başvuru

MADDE 5 – (1) Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi talebi, tesisin adı, adresi, tür ve sınıfı ile turizm işletmesi belge numarasının yer aldığı başvuru formu doldurularak e-Devlet sistemi üzerinden Bakanlığa yapılır. Bakanlık gerek görmesi halinde ilave bilgi/belge talep edebilir.

(2) Yapılan inceleme sonucunda talepleri uygun görülen tesisler denetim programına alınır, uygun bulunmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilir.

Bisiklet dostu konaklama tesisi değerlendirme formu uygulaması

MADDE 6 – (1) Bakanlık kontrolörü tarafından, Ek-1’de yer alan bisiklet dostu konaklama tesisleri için değerlendirme formu tesis mahallinde uygulanır. Tesisin bisiklet dostu konaklama tesisi belgesine hak kazanması için formda belirtilen zorunlu asgari hizmetlerin tamamının sağlanması ve ilave hizmetler bölümünden de belirlenmiş olan asgari puan barajını aşması gerekir. Zorunlu asgari hizmetleri sağlamayan tesislerde ilave hizmetler ayrıca değerlendirilmez. Bu fıkradaki şartları sağladığı tespit edilen tesislere bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi düzenlenir.

(2) Belirlenmiş olan nitelikleri sağlayamayan tesislerin talebinin uygun görülmediği belge sahibine bildirilir; tesis, bisiklet dostu konaklama tesisi belgeli ise belgenin geçerliliğini yitirdiği makam oluruna bağlanarak belge sahibine bildirilir.

(3) Bir yıl içerisinde aynı girişimci adına üst üste yapılan iki değerlendirme formu uygulaması sonucunda talebi uygun görülmeyen tesislere ilişkin üçüncü başvuru, en son değerlendirme sonucunun tebliğ tarihinden itibaren altı ay geçmiş olması halinde yapılabilir. Bir yılın hesabında ilk değerlendirme tarihi esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi ve Plaketinin Hazırlanmasına,

Belge ve Plaketlerde Yer Alacak Bilgilere İlişkin Esaslar

Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi düzenlenmesi

MADDE 7 – (1) Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesinde aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) Tesisin adı.

b) Adresi.

c) Türü ve varsa sınıfı.

ç) Belge sahibinin adı veya unvanı.

d) Turizm işletmesi/kısmi turizm işletmesi belgesi tarih ve numarası.

e) Belge düzenlenmesine esas makam oluru tarih ve sayısı.

f) Bisiklet dostu konaklama tesisi logosu.

Bisiklet dostu konaklama tesisi belgeli tesislere plaket düzenlenmesi

MADDE 8 – (1) Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi verilen tesislere Bakanlıkça plaket düzenlenir. Plaketin üzerinde tesisin adı ve bisiklet dostu konaklama tesisi ibaresi ve logosu yer alır.

(2) Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesinin düzenlenmesi ya da geçerliliğini yitirmesi durumunda il kültür ve turizm müdürlüklerine bilgi verilir.

(3) Belge sahibinin/işletmecinin veya tesisin tür veya sınıfının değişmesi durumunda bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi yeni bilgilere göre güncellenir. Tesisin tür veya sınıfının, daha yüksek puan barajına tabi bir tür veya sınıfa dönüşmesi durumunda form uygulaması yenilenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesinin iptali

MADDE 9 – (1) Bisiklet dostu konaklama tesisi belgeleri, turizm işletmesi veya kısmi turizm işletmesi belgesine bağlı belge niteliğinde olduğundan, bu belgelerin iptali durumunda bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi de iptal edilir.

(2) Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda değerlendirme formu uygulaması yinelenir. Yapılan form uygulaması sonucunda niteliklerin korunduğunun tespiti halinde belgenin geçerliliği devam eder, aksi takdirde belge iptal edilir.

(3) Bakanlık denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde, tesisin belge düzenlenmesine esas zorunlu niteliklerden herhangi birini kaybettiğinin tespiti halinde, ayrıca form uygulaması yapılmaksızın bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi iptal edilir.

(4) Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesinin iptali durumunda, iptal edilen belge ve plaket Bakanlığa iade edilir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


Bu Makale 25.08.2020 - 08:09:57 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
Yazarın diğer yazıları
Tüm Yazıları
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.