İşte Uludağ Alan Başkanlığının Danışma Kurulu üyeleri

İşte Uludağ Alan Başkanlığının Danışma Kurulu üyeleri

Uludağ Alan Başkanlığı Danışma Kurulu ve hizmet birimleri çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelikler Resmi Gazete’de yayınlandı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliklerle, Uludağ Alan Başkanlığının Danışma Kurulunda görevlendirilecek kişiler ve Alan Başkanlığı Hizmet Birimlerinin görevleri belirlendi.

Danışma Kurulunda kimler görev alacak?

Uludağ Alan Başkanlığı Danışma Kurulu yönetmeliğine göre, Danışma Kurulunda; alan başkanı başta olmak üzere Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından bir üye, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinden (GETOB) bir üye, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜSAB) Bursa temsilcisi, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü ya da yardımcısı ve Osmangazi Belediye Başkanlığı temsilcisi yer alacak.

Yönetmeliğe göre, Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olacak. Yeni üyeler görevlendirilene kadar mevcut üyeler görevlerine devam edecek ve görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilecek.

Danışma Kurulu, yılda en az dört kez olmak üzere gerekli görülen hallerde Danışma Kurulu Başkanının çağrısı ile toplanacak.

Alan Başkanlığı Hizmet Birimlerinin görevleri neler?

Yayınlanan hizmet birimleri çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre, Alan Başkanlığında kurulan Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı ve Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari Hizmetler Grup Başkanlığı hizmet birimlerinin görevleri belirlendi.

Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığının görevleri;

-Uludağ Alan planlarını Komisyona sunmak üzere hazırlamak veya ilgili mevzuata göre hazırlatmak ve Komisyonca uygun bulunan planları Bakan Oluruna sunmak, meri planların uygulamasını denetlemek,

-Uludağ Alan planlarına esas halihazır haritaları ve jeolojik/jeoteknik etütleri yapmak veya ilgili mevzuata yaptırmak,

-Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını hazırlayarak Komisyona sunmak,

-Komisyonun ve Danışma Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

-Uludağ Alanındaki korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespitini yapmak,

-Uludağ Alanının korunması ve geliştirilmesine yönelik her türlü araştırma, projelendirme ve eylem planları hazırlamak ve bunların uygulama esaslarını belirlemek ve izlemek,

- Uludağ Alanında yapılan uygulamaların Komisyonca uygun bulunan plan ve projelere uygunluğunu denetlemek,

-Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ve Komisyon kararlarına aykırı uygulamaların giderilmesini sağlamak ve aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkma veya yıktırma işlemlerini yürütmek,

-Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamı dışındaki araştırma, sondaj, kazı ve diğer bilimsel araştırmaları ve etütleri yapmak veya ilgili mevzuata göre yaptırmak,

-Uludağ Alanında; kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüklerine, koruma, uygulama ve denetim bürolarına ve çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüklerine verilen görev ve yetkileri yürütmek,

-Uludağ Alanında bulunan Hazine taşınmazlarının satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve kullanma izni gibi işlemler hakkında görüş bildirmek,

-Uludağ Alanında, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak her türlü plan, proje ve yatırımlara ilişkin izin taleplerini karara bağlamak ve uygulamaları denetlemek olarak belirlendi.

Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari Hizmetler Grup Başkanlığının görevleri ise şu şekilde:

-Uludağ Alanının tanıtımına yönelik yurt içinde ve yurt dışında her türlü yazılı, görsel ve işitsel eserleri yapmak, yaptırmak, hizmete sunmak ve fikri ve sınai haklarına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

-Uludağ Alanına ilişkin veri üretmek, ölçme, değerlendirme ve pazar araştırması yapmak, Bakanlıkça talep edilen bilgi, belge ve raporları hazırlamak.

-Uludağ Alanı içindeki turizm faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

-Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Uludağ Alanında turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikleri belirlemek ve bu faaliyetleri denetlemek.

-Uludağ Alanında gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile Uludağ Alanına ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapmak, yaptırmak, bunlara izin vermek ve bunları denetlemek.

-Uludağ Alanında işletilen kış turizmi amaçlı mekanik tesisleri projelendirmek, düzenlemek ve denetlemek.

-Uludağ Alanında, planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, spor, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı ve tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek ve bu işlemleri ilgili belediye başkanlıkları ile koordine halinde yürütmek.

-Uludağ Alanı içinde yasaklanan fiillerin işlenmesi durumunda verilecek idari para cezalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

-Başkanlığa tahsisli taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı kurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

-Bakanlıkça talep edilen taşınmazların tahsisinin devrine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

-Uludağ Alanındaki ormanlarda, makilik ve fundalıklarda ve diğer arazi kullanma şekillerinde, koruma ve çok yönlü faydalanmayı esas tutan fonksiyonel orman amenajman planlarına dayanılarak tabiat varlıklarının korunmasını, geliştirilmesini ve devamlılığını sağlayacak teknik faaliyetler yürütmek.

-Halkla ilişkiler, basın ve medya konusundaki iş ve işlemleri yürütmek.

-Yürütülen hizmetlere ilişkin yıllık çalışma programı ve stratejik planlamaları yapmak.

-Uludağ Alanında Başkanlık idari binalarının her türlü proje ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak.

- Başkanlık personelinin eğitim ve özlük işlemlerini yürütmek.

-Uludağ Alanı sınırları içinde ihtiyaç duyulması halinde yapılacak kamulaştırmaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

-Başkanlığın görev ve faaliyetleri ve idari ihtiyaçları ile ilgili mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, bakım, onarım, satın alma, kiralama, ulaşım, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, belge yönetimi, demirbaş, arşiv, depolama ve sağlık giderleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.

-Hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.Bu Haber 10.05.2023 - 09:00:26 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.