İşte günübirlik evlere ilişkin yasa tasarısının detayları

İşte günübirlik evlere ilişkin yasa tasarısının detayları
Kısa dönem/Günübirlik konut kiralamalarının kayıt altına alınması amacıyla hazırlanan yasa tasarısının detayları belli oldu. Kısa dönem kiralık evler izin belgesi alacak, yılda en fazla 100 gün kiralanabilecek.

Turizm Güncel 

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye gönderildi. Yasa tasarısında kısa dönem kiralamalara 100 gün sınırı getirilirken, belge alma, kimlik bildirimi ve binadaki diğer sakinlerden muvafakat alma zorunluluğu geliyor. İşte kısa dönem ev kiralamalarına ilişkin tüm detaylar...

Teklifte öne çıkan maddeler şöyle:

Kiralamalara 100 gün sınırı

Konut sahipleri, evlerini yılda en fazla 100 gün boyunca kısa dönemli olarak kiralayabilecek. Sürenin 100 gün olarak belirlenmesinin nedeni, belli sektörlerde çalışanların genelde üç aydan fazla süreyle görev yaptıkları için kapsam dışı bırakılmaları olarak açıklandı.

İzin belgesi alınacak, konut girişine plaket asılacak,

Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunlu olacak. Ayrıca, Bakanlıkça nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılacak.

İzin belgesi Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak. İzin belgesine ilişkin plakete ilişkin ücretler Bakanlıkça belirlenecek, Bakanlık bu yetkiyi valilikler vasıtasıyla da kullanabilecek.

Bina sakinlerinden muvafakatname alınacak

İzin belgesi başvurularında, turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin izin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı zorunlu olacak. Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde sadece turizm amaçlı kiralama yapılan konutun bulunduğu bina için bu fıkra hükümleri aranacak, izin belgesi örneği site yönetimine iletilecek.

Yüzde 25'i geçen yerlere iş yeri açma ve çalıştırma zorunluluğu

Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde yirmi beşi için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilecek. Aynı kiraya veren adına aynı binada belge düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının beşi geçmesi durumunda başvurularda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile; başvuruya konu binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda, üçüncü fıkradaki hükme ilave olarak, tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın iletilmesi zorunlu olacak.

İzin belgesini alma yükümlülüğü kiraya verene ait olacak. Kiraya veren haricinde turizm amaçlı kiralama faaliyetinin yürütülmesi halinde bu kiralamalar, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca belgelendirilmiş (A) grubu seyahat acentaları aracılığıyla yapılabilecek.

İzin belgesi sahibi gerçek kişi ise ölüm tarihinden itibaren üç ay içerisinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz hale gelecek. Ancak kullanıcıların hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

Kimlik bildirimi yapılacak, üçüncü kişilere kiralama yapılamayacak

İzin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasak olacak. Ancak kullanıcı tüzel kişilerin turizm amaçlı kiraladıkları konutu kendi personeline kullandırması bu fıkranın kapsamı dışında olacak.

Turizm amaçlı kiralama izin belgesi verilen konutlar hakkında 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri uygulanacak. 1774 sayılı Kanun kapsamında bildirim yükümlülüğü konusunda izin belgesi sahibi sorumlu kişi kabul edilecek.

Cezalar ve yaptırımlar

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak. Bu kişilere izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için on beş gün süre verilecek.

Verilen on beş günlük süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere beş yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha on beş gün süre verilecek.

İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler hakkında, her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

Bu fıkra kapsamına giren faaliyetlerin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayan 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında, her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

İhlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilecek ve karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Ayrıca, bu karara uyulmaması halinde aracı hizmet sağlayıcılar hakkında her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvurulabilir.

(a) ve (b) bentleri hükümlerinin uygulanmasına rağmen, izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında, bir milyon Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Her defasında yüz günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenler hakkında, bir milyon Türk lirası idari para cezası uygulanır.

İzin belgesi sahiplerine Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin otuz gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi durumunda elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.
Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya. web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralama yapılan konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, sözleşmeye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

On beş günlük süre içinde alınan ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda iki yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

Bakanlıkça düzenlenen plaketin turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve asılması için on beş gün süre tanınır. Plaketin 15 gün içinde konuta asılmaması durumunda bu ceza 500 bin Türk lirası olacak. 

Yapılan denetimde, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve aykırılıkların giderilmesi için on beş gün süre verilecek.

İzin belgesinin iptali

İzin belgeleri; izin belgesi sahibinin izin belgesinin iptalini talep etmesi, turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiğinin tespit edilmesi,  otuz günlük sürede izin belgesinin devri için turizm amaçlı kiralama yapılan konutun yeni kiraya vereni tarafından başvuru yapılmaması veya izin belgesi sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığının yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilmesi, aykırılıkların giderilmediğinin tespit edilmesi durumlarına iptal edilecek. İzin belgesi iptal edilen konutların o anki kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

Denetim ve düzenleme yetkisi

Bakanlık turizm amaçlı kiralamalarda denetim yapma yetkisine sahip olacak ancak gerek görülmesi durumunda, denetim yetkisini valilikler vasıtasıyla da kullanabilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanlar tarafından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurulması zorunlu olacak. İzin belgesi düzenlenmesi işlemleri, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde sonuçlandırılacak. Başvurusu kabul edilmeyenler faaliyette bulunamayacak ancak bu konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.


Bu Haber 10.10.2023 - 20:42:01 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
 • Faruk tasci 26.01.2024 - 10:16

  Yorumlarin cogu acitasyon ve magdur olmusluk uzerine. Sormazlarmi insana bu zamana kadar kazandigjniz paradan ne kadar vergi odediniz? Kimse vergi kismindan bahsetmemis nedense, hep bana hep bana mantelitesi. Oteller bir dunya para harcayip dunya kadar personel calistirip vergi oduyorsa evini yada odasini kiralayanlarda kazanclarindan belli bir kisminin vergisini vermelidirler. Ulkemizde duzenli vergi odeyenlerin buyuk cogunlugu maasli calisanlardir, devletde bunun farkinda oldugundan kazanirken tahsil edemedigi vergiyi harcarken yuksek vergi olarak tahsil etmektedir. Kimse vergiler yuksek diye aglamasin, bu vergilerin yuksekliginin sebepleri vergi hirsizlaridir. Ne zamanki firmalarimiz, isyerlerimiz kazandiklarinin vergisini eksiksiz oderse iste o zaman satin alirken odemis oldugumuz yuksek vergiler dusecekdir.

 • Adem Aslan 26.12.2023 - 02:42

  Yasayı çıkaranları tebrik ediyorum. Umarım uygulamada sulandırmazlar.

 • Muvafakat

  Emre 25.12.2023 - 01:53

  Tüm kat maliklerinden muvafakatname alınması gerekir ibaresi çok saçma çünkü sitede yabancı uyruklu daire sahibi olup burada yaşamayan insanlar var. Bu işi zorlaştırmak anlamsız bir çare bulunmalı

 • Mahmut Demir 30.10.2023 - 05:45

  Fethiye'de yaşıyorum, o kadar çok kısa dönem kiralama olduki, normal kiralık ev bulamıyoruz, bulduklarımız da 15-20 bin tl arasında, bu yasayla beraber fiyatlar düşemese bile en azından bir süre sabit kalır.

 • İstihdam

  Mehmet canan 23.10.2023 - 10:15

  Bu sektörde çalışanlar ne olacak.hiç düşünen varmı.

 • Murat Toprak 22.10.2023 - 11:56

  Nasıl vatandaşın faydasına.olan uber sistemini yasakladılarsa ayni.karanlik cevreler vatandaşın ucuz tatil.yapabilme.hakkınıda yasaklıyor

 • kısa dönem kiraya son desenize

  yüksel hınıslı 18.10.2023 - 11:38

  hiç bir apartmanda oturan kişiler, komşu dairenin günübirlik yabancı insanlara kiraya verilmesine onay vermez bu yasayı getiren kişiler günübirlik veya airbnb denen sistemi kapatmak istiyorlar, bunda otel lobicilerinin de etkisi var, kimsenin izin alabileceğini sanmıyorum

En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.