Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı kararı: TGA yeniden KİK dışına çıkarıldı

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı kararı: TGA yeniden KİK dışına çıkarıldı

Bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 7183 nolu Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Hakkında Kanun ile ilgili dikkat çeken bir düzenleme yapıldı. TGA’nın yapacağı mal ve hizmet alımları, bu sefer Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kamu İhale Kanunu (KİK) dışına çıkarıldı.


Turizm Güncel - Özel

Anayasa Mahkemesi, kurumu Sayıştay denetiminin ve Kamu İhale Kanununun dışında tutanlar başta olmak üzere, TGA kanununun bazı maddelerini iptal etmişti. İptalin ardından kanunda yeni düzenleme yapılması beklenirken, Resmi Gazete’de yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararı TGA’yı yeniden kamu ihale kanunun dışına taşıdı.

Üçüncü madde KİK muafiyetlerini düzenliyor

Kararla beraber TGA’nın yapacağı satın almalar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun muafiyetleri düzenleyen 3’üncü maddesinin Z bendine eklendi. Söz konusu bend, “Türkiye Cumhuriyeti tarafından tertiplenecek uluslararası organizasyonlar ve toplantılardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenler için bu organizasyonların ve toplantıların yürütülmesine yönelik olarak sorumlu idare tarafından yapılacak mal ve hizmet alımlarını” kapsıyor.

TGA'da mal ve hizmet alımları aynı şekilde devam edecek

Yapılan düzenlemeyle TGA bundan sonra mal ve hizmet alımlarını Cumhurbaşkanlığının izniyle yapacak ancak Cumhurbaşkanlığı onay yetkisini TGA’ya verebilecek. Yani TGA’daki mal ve hizmet alımları bundan önce nasıl yapılıyorduysa bundan sonra da aynı şekilde yapılmaya devam edecek.

"Ülke imajı, kısıtlı zaman, ivedi hareket..."

Cumhurbaşkanlığı kararında, söz konusu kararın gerekçesi 4’üncü ve 5’’inci maddelerde sıralanıyor. 4’üncü maddede “İdare, (Bakanlık-TGA: Turizm Güncel’in notu) bu Usul ve Esaslara göre yapılacak alımlarda; gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlar ve toplantıların ülkemiz imajı için büyük önemi haiz olduğu ve kısıtlı zaman diliminde ivedilikle hareket edilmesini göz önünde bulundurarak, ihtiyaçların uygun kalitede ve zamanında temin edilmesini sağlamakla sorumludur.

(2) Bu Usul ve Esaslara göre yapılacak alımlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde ve ihtiyaçların belirlenmesinde, Devletin yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gereklerine uygun hareket edilir.

(3) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki alımlarda; saydamlığın, eşit muamelenin, güvenilirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması esastır.” ifadelerine yer veriliyor.

Kararın 5’inci maddesinin 1 ve 2’nci fıkralarında ise şu ifadelere yer veriliyor:

“MADDE 5- (1) Bakanlık veya Ajans tarafından tertiplenecek veya katılım sağlanacak uluslararası forum, festival ile benzeri organizasyon ve toplantılarla, turizm ve tanıtım etkinliklerden hangisinin veya hangilerinin bu Usul ve Esaslar kapsamında yürütüleceği hususu

Cumhurbaşkanı onayı ile belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen onay işlemi, Cumhurbaşkanı tarafından yetki devredilmesi hâlinde, yetki verilen makam tarafından yerine getirilir.”

Kararda harcamaları ve alım süreçlerini düzenleyen maddeler ise şöyle:

Harcamalar

MADDE 6- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilen uluslararası forum, festival ile benzeri organizasyon ve toplantılarla, turizm ve tanıtım etkinlikleri süresince düzenlenecek açılış, ikili ve çok taraflı görüşme, basın toplantısı, kültürel, sanatsal ve turistik

programlar çerçevesinde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alımları kiralama veya doğrudan alım usulüyle temin edilebilir.

(2) Bu Usul ve Esaslara göre yapılan alımlarla edinilen taşınırlar, alımı yapan İdarenin envanter kayıtlarına kaydedilir. Yapılan uluslararası organizasyon ve toplantı sonunda idarede ihtiyaç fazlası olarak kalan taşınırlar, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi gereğince diğer kamu idarelerine bedelsiz devredilebilir.

Alım usulü

MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları herhangi bir parasal limit olmaksızın doğrudan alım usulüyle temin edilir.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak alımlarda; ilana çıkılması, geçici veya kesin teminat alınması, yaklaşık maliyet hazırlanması, yeterlilik kurallarının aranması, sözleşme yapılması, alım komisyonu kurulması, doküman hazırlanması zorunluluğu aranmaz.

(3) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, alımı yapacak birimin harcama yetkilisince görevlendirilen kişi ya da kişilerce piyasa fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(4) Piyasa fiyat araştırması yapıldıktan sonra, teklif istenecek gerçek veya tüzel kişiler harcama yetkilisince belirlenir. İdare tarafından hazırlanan alıma ilişkin dokümanda, alım yapılacak mal veya hizmetin nitelikleri ayrıntılı olarak belirtilir.

KARARIN TAMAMINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZBu Haber 12.08.2023 - 08:43:38 tarihinde eklendi.
Kullanıcı Yorumları
Henüz yorum yapılmadı.
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.