Tahsisleri artık Cumhurbaşkanı verecek, yönetmelikte neler değişti?

Tahsisleri artık Cumhurbaşkanı verecek, yönetmelikte neler değişti?
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


TurizmGüncel

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Değişiklikle beraber, daha önce Bakanlar Kurulu'nuda olan yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanına devredilirken, yönetmeliğin bazı bölümlerinde de değişiklikler yapıldı, yönetmeliğe 4 yeni madde 3 de geçici madde eklendi.

TAHSİS ÖNCESİ İŞLEM SÜRSİ 6 AYDAN 2 YILA ÇIKARILDI

Yönetmeliğin 16. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle 6 ay olarak belirlenen tahsis öncesi işlem süresi 2 yıla çıkarılırken, yine aynı maddenin 2. fıkrasının a bendindeki ''kış turizmi amaçlı tahsisler ile tescilli taşınmaz kültür varlıkları ve korunma alanlarının tahsislerinde'' cümlesinin sonuna “ve ayrıca, kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi amacıyla yapılan tahsisler gibi Komisyon tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm amaçlı tahsislerde” ibaresi eklendi.

FİİLİ KULLANIM OLMAKSIZIN VERİLEN 4 AYLIK SÜRE BİR YIL OLDU

16. maddenin 5. fıkrasında yapılan değişiklikle ise, Onaylı uygulama imar planı bulunan alanlarda fiili kullanım olmaksızın girişimciye verilen 4 aylık süre ise 1 yıla çıkarıldı.

16. MADDENİN 6. FIKRASI YÖNETMELİKTEN ÇIKARILDI


16. Maddenin, Tahsisli arazilerde süre uzatımını düzenleyen 6 fıkrası ise yönetmelikten çıkarıldı. Daha önceki yönetmelikte, ''Girişimciler tarafından ön izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde ön izin süreleri, imar planı olmayan yerler için altışar aylık, imar planı olan yerler için dörder aylık dönemler halinde ve bedeli karşılığında en fazla dört kez uzatılabilir.'' ifadeleri yer alıyordu.

ÖN İZİN SÜRESİ 3 YIL OLARAK SABİTLENDİ, UZATMA KALDIRILDI

Yönetmeliğin yine 16 maddesinin 7. fıkrasında yer alan 'ön izin' sürelerinde de değişikliğe gidildi. Önceki yönetmelikte yer alan ''Ana yatırımcıya ise bir yıl ön izin süresi verilir, bu süre birer yıllık dönemler halinde ve bedeli karşılığında en fazla dört kez uzatılabilir.'' ifadesi, yeni yönetmelikte “Ana yatırımcıya ise üç yıla kadar ön izin süresi verilir.” ifadesiyle değiştirildi.

HAK VE TAZMİNAT TALEBİ KALKTI

16. maddenin 9. fıkrasında yapılan değişiklikle, “Dondurulan beş yıllık ön izin süresi içerisinde de dondurma sebeplerinin ortadan kalkmaması halinde, ön izin kendiliğinden sona erer. Bu durumda ön izin sahibi tarafından Bakanlıktan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. Varsa alınan teminatlar iade edilir.” ibaresi eklendi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, kamu ve kurum ve kuruluşlarına yapılan tahsislerin üçüncü kişilere devredilmesi veya tür değişikliğine gidilmesi durumunda iptal edileceğine dair cümlenin sonuna “adlarına tahsisli taşınmaz üzerinde gerçekleştirilen tesisleri bizzat veya hisselerin tamamına sahip oldukları şirketler eliyle yaptırıp işletebilirler” ibaresi eklendi.

BEDEL TOPLAM YATIRIM BEDELİNİN BİNDE 2.5'İNE ÇIKARILDI

Yönetmeliğin 20. maddesinde yapılan değişiklikle, tahsisler için belirlenen yıllık izin bedeli, toplam yatırım bedelinin binde 1'inden binde 2.5'ine çıkarılarak, birinci fıkranın ikinci cümlesindeki ''Termal ve kış turizmi amaçlı tahsisler ile tescilli taşınmaz kültür varlıkları ve korunma alanlarının tahsislerinde'' ifadesine,  “ve ayrıca, kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi amacıyla yapılan tahsisler gibi Komisyon tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm amaçlı tahsislerde” eklemesi yapıldı.

4 YENİ MADDE, 3 DE GEÇİCİ MADDE EKLENDİ

Yapılan değişiklikle birlikte mevcut yönetmeliğe aynı zamanda 4 ek madde ve 3 tane de geçici madde eklendi. Birinci ek maddenin birinci fıkrasına göre,  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Turizm Alan ve Turizm Merkezlerine ilişkin onaylı planlarında turizm tesisi hizmet alanı kullanımına ayrılan alanlarda, duyuru şartı şartı (9. madde) aranmaksızın aynı bölgede adına kamu taşınmazı tahsis edilen yatırımcılara ana tahsisin süresiyle eş zamanlı olacak şekilde tahsis edilebilecek.

EK Madde 1'in devamına ise şu fıkralar eklendi:

(2) Turizm tesisi olması halinde, bunların yatak kapasiteleri oranında hissedarı olarak kurulan anonim şirketlere veya bu amaçla kurulan birliklere, birinci fıkraya göre kırk dokuz yıla kadar tahsis yapılabilir.

(3) Turizm tesisi hizmet alanı tahsisine ilişkin kullanım bedelleri bir yıldızlı otel birim maliyeti üzerinden belirlenir.

(4) Bu madde uyarınca tahsis edilen alanlar, amacı dışında kullanılamaz ve ana tahsisten ayrı olarak; devredilemez, üzerinde inşa edilen bina ve tesislerin asli unsuru üçüncü kişilere kiralanamaz veya işletme hakkı devredilemez.

(5) Bakanlık tarafından; kamu yararı olduğuna ve zaruret bulunduğuna karar verilen hallerde, bu madde kapsamında tahsis edilecek olan ve Milli Park sınırları içerisinde kalan alanların Uzun Devreli Gelişme Planlarında turizm tesisi hizmet alanı olarak kullanılmasına imkan verecek şekilde düzenleme yapılması istenilir. Düzenlenen bu alanların imar mevzuatına uygun imar planları, yetkili idarelerce Milli Park Uzun Devreli Gelişme Planı hüküm ve kararlarına uygun olarak hazırlanır veya hazırlattırılır ve ilgili idarece onaylanır. İmar planlarında bu amaçla ayrılan alanlar aynı amaçla kullanılmak üzere adına kamu taşınmazı tahsis edilen yatırımcılara tahsis edilebilir. Bu madde kapsamında tahsis edilecek ormanlık alanlarda öncelikle bozuk alanlar ve orman içi açıklıklar tercih edilir.”

KISA SÜRELİ GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI KİRALAMALARI ÖN İZİN VE KESİN TAHSİS USULÜNE BAĞLI OLMAYACAK

Kısa süreli günübirlik tesis alanı kiralamaları

EK MADDE 2 (1) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılacak kısa süreli günübirlik tesis alanı kiralama işlemleri, ön izin ve kesin tahsis usulüne tabi olmadan Komisyonca belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülür.

(2) Birinci fıkra kapsamında kiralanacak alanlar için düzenlenecek turizm belgesine ilişkin usul ve esaslar, 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca oluşturulan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir.”

Hazineye bağışlanan taşınmazların tahsisine ilişkin işlemler

EK MADDE 3 (1) Bakanlık tarafından yatırımcı adına kesin tahsisi yapılan, lehine üst hakkı tesis edilen ve yargı kararıyla bir bölümü üçüncü kişiler adına tescil edilmesi nedeniyle kesin tahsisi iptal edilen taşınmazın, yatırımcı tarafından edinilerek Hazineye bağışlanması halinde; tahsis bütünlüğünün sağlanması amacıyla, başkaca yasal engelin olmaması, Bakanlıkça belirlenecek sosyal ve teknik altyapıya katılım payının ödeneceğinin ve diğer koşulların yerine getirileceğinin kabul edilmesi kaydıyla kesin tahsisi ihya edilebilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca tahsisin ihya edilmesi halinde Hazineye bağışlanan taşınmaz için alınacak kullanım bedeli, toplam yatırım maliyetinin Hazineye bağışlanan taşınmaza isabet eden kısmının on binde beşidir.”

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışa konu tahsis ve üst hakları

EK MADDE 4 (1) Bakanlık tarafından adına tahsis yapılan yatırımcı lehine tesis edilen üst hakkının ipotek alacaklısı kredi kuruluşu tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışından önce veya sonra önceki yatırımcıdan kaynaklanan sebeplerle kesin tahsisin iptali gereken hallerde; üst hakkını icra yoluyla edinen kredi kuruluşu tarafından başvuruda bulunulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, varsa Bakanlık ve ilgili idareler aleyhine açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi, tahsis koşullarına ve üst hakkı sözleşmesine ilişkin aykırılıkların ve izinsiz işlemlerin Bakanlıkça belirlenen şekilde ve sürede giderileceğinin taahhüt edilmesi halinde, Bakanlıkça kesin tahsis iptal edilmez.”

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklendi:

Üst hakkı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satılmış iptale konu kesin tahsisler

GEÇİCİ MADDE 7 (1) Bu Yönetmeliğin ek 4 üncü madde hükümleri, aynı maddede belirtilen durumda olup da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iptal edilen kesin tahsisler için de uygulanır. Bu durumda, daha önce iptal edilen kesin tahsis, aynı maddede belirtilen koşullarla ihya edilir, varsa üst hakkının iptaline ilişkin açılan davalardan vazgeçilir.”

Önceden dondurulan ön izinler

GEÇİCİ MADDE 8 (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 30/12/2016 tarihinden önce dondurulan ön izinler için aynı fıkradaki beş yıllık süre, 30/12/2016 tarihi itibarıyla başlar. Bu tarihten itibaren beş yıl içerisinde de dondurma sebeplerinin ortadan kalkmaması halinde, ön izin kendiliğinden sona erer. Bu durumda ön izin sahibi tarafından Bakanlıktan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. Varsa alınan teminatlar iade edilir.”

Kesin tahsise dönüştürülemeyen ön izinler

GEÇİCİ MADDE 9 (1) Bakanlık tarafından verilen ancak her ne sebeple olursa olsun veriliş tarihinden itibaren yirmi yıl geçmesine rağmen kesin tahsise dönüştürülemeyen ön izinler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde de kesin tahsise dönüştürülememesi halinde kendiliğinden sona erer.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra veriliş tarihi itibarıyla yirmi yılı dolduracak olan ön izinler, yirmi yıllık sürenin bitim tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde de kesin tahsise dönüştürülememesi halinde kendiliğinden sona erer. Bu durumda ön izin sahibi tarafından Bakanlıktan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. Varsa alınan teminatlar iade edilir.”Bu Haber 25.09.2018 - 10:22:47 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.