Silkar Turizm'e kayyum atandı

Silkar Turizm'e kayyum atandı
Burhan Silahtaroğlu ve çocuklarının sahibi olduğu Silkar Turizm'e kayyım atandığı belirtildi. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Silkar Turizm için 1 yıl daha iflas erteleme süsresi verirken, kayyım atanmasına ilişkin talebi de yerinde buldu.


Konuya ilişkin olarak mahkemenin verdiği karar şöyle:

Davacı, SİLKAR TURİZM VE YATIRIM İŞLETMELERİ A.Ş vc SEPTAŞ PLANLAMA ORGANİZASYON VE PAZARLAMA A.Ş. vekili tarafından açılan iflas erteleme davasının Mahkememizce verilen 26/06/2015 günlü kararı uyarınca özetle;

Mahkememizin 2014/166 esas sayılı davasında; I-DAVANIN KABULÜ ile İstanbul Tic. Sic. Md. 150680 sicil noda sicile kayıtlı SEPTAŞ

PLANLAMA ORGANİZASYON VE PAZARLAMA AŞ ile 182669 nola sicile kayıtlı bulunan SİLKAR TURİZM VE YATIRIM İŞLETMELERİ AŞ nin iflaslarının 26/06/2015 tarihinden itibaren İİK 179/bmd. uyarınca BİR YİL SÜREYLE ERTELENMESİNE,

2- Alınması gerekli 27,70 TL harçtan peşin alınan 25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 2,50 TL harcın davacıdan tahsiline, hazine irat kaydına,

3- İhtiyati tedbir ve kayyım atanması talebinin İİK 179/a maddesi uyarınca kabulü ile ÎİK. 179/b maddesindeki sınırlamalar dikkate alınmak suretiyle, davacı şirket aleyhindeki 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere, açılmış ve açılacak tüm icra takiplerinin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına; İİK.206. maddesine göre I.sırada yer alan alacaklar için ihtiyati tedbirin uygulanmamasına; taşınır-taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklılar tarafından açılan icra takipleri yönünden ise sadece muhafaza tedbirlerinin uygulanmasının ve rehinli malların satışının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına,Davacı şirkete ait menkul ve gayrimenkul malların, banka hesaplarının, üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının üzerine ihtiyati haciz konulmasının ve ihtiyati haciz yoluyla muhafaza altına alınmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmcsine,Üçüncü şahıslar tarafından davacı lehine verilen ipotek ve rehinlerin, kefaletlerin ve banka teminat mektuplarının ihtiyati tedbir kapsamı dışında tutulmasına,

İşbu tedbir kararına uyan ve çelişmeyen önceki tedbir kararlarındaki uygulamaların aynen geçerliliğinin sürdürülmesine,

4- a)Kayyım heyetinin raporlarını erteleme süresince 3 er ayda bir muntazaman dosyaya sunmasına ve her bir kayyım için ayrı ayrı taktir edilmiş 2.000,00 er TL ücretin kayyım heyetine raporlarını ibraz ettiğinde ödenmesine,

b)Şirket organlarının karar ve işlemlerinin kayyımların onaylarına tabi tutulmasına,

c)Davacının bankalardaki hesaplardan para çekme yetkisinin kayyım muvafakati ile şirket yöneticisi tarafından yapılmasına, şirket kasasına yapılacak ödemelerinde derhal şirkete ait banka hesabına yatırılmasına,

5- Kararın hüküm özetinin İİK 172/2 gereğince ilanına ve gerekçeli kararın yazılmasından itibaren 5 gün içerisinde ilgili yerlere tebliğine,

6 – a) Davacı şirket adına kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarının ve ticaret sicil müdürlüğündeki kayıtlara işbu iflasın ertelenmesi kararının şerh verilmesine,

b) Kayyım heyetinin raporlarını birlikte hazırlamalarına, şirketin hesap ve işlemlerini sık sık denetlemelerine, dair,

Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 10 günlük süresi içinde temyiz yolu açık olmak üzere ,hüküm fıkrasının 179/a maddesinin 4. fıkrası yollaması ile İİK. 172/2 fıkrasına göre yurt genelinde yayınlanan trajı en yüksek beş gazeted birinde ilanına ve aynı şekilde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ve tesciline, , masrafın davacı şirket tarafından karşılanmasına karar verilmiş olup, jsljujıüküm özetinin ilgililerine tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olundu. 30/09/2015


Bu Haber 28.10.2015 - 11:11:44 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.