Antalya'da bulunan turizm arazisi 18 milyon liraya ihaleye çıkarıldı

Antalya'da bulunan turizm arazisi 18 milyon liraya ihaleye çıkarıldı
Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan tuizm tesis alanı imarlı araziyi satışa çıkardı.


Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 5 bin 196 metrekare büyüklüğündeki turizm arazisi için, 1 milyon 818 bin lira geçici teminat ve 18 milyon 186 bin lira da muhammen bedel belirlendi.

Söz konusu ihale, 16 Mayıs Çarşmba günü saat 11.00'de yapılacak.İhaleye ilişkin diğer detaylar şöyle:

1 - Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın; 16/05/2018 tarihinde karşısında belirtilen saatinde Manavgat Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgâh ilmühaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekâletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

d) Kapalı teklif usulü ile satılacak taşınmazda ise istenilen belgeleri 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

3 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V., Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

4 - Taşınmaza ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Manavgat Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

5 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.

6 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İhale ilanı (www.milliemlak.gov.tr) - (www.antalyadefterdarligi.gov.tr) adreslerinden görülebilir. 0242 742 05 76Bu Haber 04.05.2018 - 09:12:40 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.