Yaşam felsefeniz var mı? Peki, hayata bakış açınız?

  Evet, her insanın bu hasletlerle donanımlı olduğu bilinmektedir. O halde sorgulanması gereken neden farklı hayatlarımızın olduğu ve yaşamımızdaki en büyük enerjiyi bir kısım rol modellere göre açıklamaya çalışmakla heba ettiğimizdir. Devinim ve ilerleme henüz açıklayamadığımız hassas hesaplara dayanmakta ve sürekli değişim karşımıza ders alınacak milyonlarca değişik seçenekler çıkartmaktadır. Burada karar verme erki geometri etrafında dönmektedir. En azından her olayı üç köşeli olarak ele alırsak çözüm bulunabilir. Bir köşe sadece kişi anlamına gelir, iki köşe iki insan ve sürekli değişmeyen yöntemleri yani fasit daireyi anlatır. Üçüncü köşe ise bize farklı düşünme ve olaylara açıları değiştirerek bakmayı hatırlatır. İş hayatında iş yapma becerisi ve toptan gelişmeye koşut üçlü dengeler her zaman çözüm getirici önermeleri üzerinde taşır. Çok basit bir örnekleme olarak çalışan emekçi bir köşe, işveren ikinci köşe ise bu ortamda denge unsuru olan üçüncü köşe iş kuralları olabilir. Çözümler için birden fazla köşe metodu kullanmak üçüncü köşeleri işin doğasına uygun olarak belirlemekle kolayca ortaya çıkartılabilir.    
   
  Tekrar felsefe ve hayata bakışa dönersek, hayatımızdaki her türlü dengenin bir eşkenar üçgen gibi her üç açısı ve kenarı eşit olması gerektiğini idrak edebiliriz. Ancak bu şekilde her üç köşeye konacak değer ve özelliklerin bir sistem ortaya çıkartması ve dengenin tüm ilişkileri eşit oranda çözme yetisine sahip olması düşünülebilir. Çünkü bu yapıda açılar sabit olduğu için mesafeler artırılsa bile üçgen sadece büyüyecek ancak ilişki düzlemi sürekli aynı kalacaktır. Eğer buraya kadar itiraz yoksa devam edelim. Yaşamdaki eşkenar üçgenlerin en önemli köşesine insanı oturtmak gerekir. Zaten insan yoksa üçgen de yoktur. Diğer iki köşe her toplum ve inanışa göre farklılık gösterse de günümüz modern yaşam şartlarında ve ilerlemeye açık ortamda ahlak ve yasalar olarak belirlenebilir. O halde yaşamın geometrisine uygunluk birey, ahlak ve yasalar ile oluşan bir eşkenar üçgendir önermesini yapabiliriz. Bu sistematik bize daha farklı bir değer ölçüsüne gereksinim olmadığını basitçe gösterir. Bu noktada bir genel anlaşma söz konusu olursa bireylerin oluşturduğu toplulukların gelişmesi ilerlemesi ama daha da önemlisi mutluluk içinde yaşamlarını sürdürmeleri olasıdır. Tabi bu önerme mevcut küresel yapıya ve güce dayalı yönetim anlayışına tamamen tezat oluşturmaktadır. 
   
  Küresel yönetim tarzı son otuz yılda eski doktrin ve dünya görüşlerini kabaca muhafaza etme ve hiçbir yeni görüş ortaya çıkartmadan eskiyi allayıp pullama metodudur. Kısır yönetici ve dar kafalar hadleri olmayan büyük insan ve yaşam formlarını kendilerine uygun robot haline getirme uğraşında kapitalist görüşü muhafaza etmektedirler. Ancak ne eski doktrinler ne de yeni teknolojik gelişmeler bu planı devreye alacak kadar etkin değildir. İşte bu nedenle güçlü olduğunu kendince kabul eden hükümran kişi veya devlet hata üzerine hata yaparak tarihte çöp sepetine atılmaktadır. En güçlü devlet iddiası veya en güçlü kişi hezeyanı her seferinde aciz durumlarını insanlardan saklayamamakta böylece yeni sistemlerin geçerli olacağı yeni dönemlere kapılar açmaktadırlar. Belki de bunların dünyaya gelme amaçları bu uyanışa insanların gözlerini açmaktır, kim bilir. Artık her insanın ana rahmine düşme anından itibaren tüm yaşam formları ile bağlantıda ve yakın ilişkide oldukları gerçeğini anlamak ve idrak içinde davranmak zorundayız. Dünyanın her hangi bir yerinde oluşturulan bir kötü kokunun atmosfer içinde hepimizi etkilemesi gerçeğini kabullendiğimiz zaman dünyanın yeniden iyileştirilmesi çalışmalarına başlamak kolay hale gelecektir. 
   
  Kurallar yaşamın öncülü olmamasına rağmen bir yasanın uygulanmasında en kritik olgudur. Her türlü yönetim, hükümet ve devlet yasa yapabilir ama pratik geçerliliği ve uygulanma kolaylığı yoksa bunlar sadece kafa karıştırmaktan öteye gitmeyen yazın olarak kalmaya mahkûmdur. Yasaları yazanların tüm entelektüel birikimleri ve dünya görüşleri kıt, kısıtlı ve yönlü ise, o yasalar vatandaş indinde sadece rahatsızlık yanında kısıtlılık yaratan metinler olarak algılanır. Genel bir kural olarak, süslü laflar ve ağdalı anlatımlar yerine herkesin anlayacağı bir lisan ve üslup kullanılması yasanın en önemli özelliği olmalıdır. Diğer yandan bir kişinin özgürlüğü aynı ortamı paylaştığı diğer kişi veya canlının özgürlük sınırının başladığı yerdir. O halde dünya tarihinde kanla yazılmış özgürlük mücadelelerinin anlamı ders olmalı, toplum içinde her birey diğerine aynı yaklaşım, tavır, davranış ve hak sahibi olarak davranma yolunu seçmelidir.      
   
  BİREY – AHLAK – YASALAR

  Birey toplumun insan kaynağının ilk birimi ve eğer bugünkü politik sistem düşünülürse yöneticinin oy deposunun ilk basamağı. Ancak görüldüğü gibi bu noktada büyük bir kavram kargaşası ortaya çıkıyor çünkü bireyin gücü en yukarı basamağa kadar etken olmasına rağmen kendine verilen değer en alt seviyede. Bunun normal akıl ve bilgi birimi paralelinde açıklaması olanaksız. İlk akla gelen bireyin her oy döneminde kendine ait alanı diğer yaşam formlarını da içine alarak geliştirmesidir. Ancak sistem bu şekilde yürümüyor. Bunun nedeni, kapitalist sistem kişi özgürlüğünün kendi yönetsel erkine karşı bir güç olarak kabul ederek güçlerin birleşmesinden korkmasıdır. Baskın görüşe göre eğer özgürlük, bolluk ve serbestlik olursa birey toplum içinde ahlak ve yasalar içinde normal bir yaşam sürecek ve yöneticinin vasfı ortadan kalkacaktır. Çünkü birey kendisini yönetecek bir sisteme gerek duymayacak kadar ilerlemiş durumda olacaktır. 
   
  O halde bu sakıncanın ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bireyin önce ahlaki değerleri zorlanır, oluşan boşlukların yarattığı zayıflıklardan sonra yasalar istendiği gibi eğilip bükülür. Bu modeli son olarak ulusça acısını yaşadığımız çok büyük yaşam kayıpları özelinde ele alırsak, bireyin çalışması sonucu elde etmek istediği refah seviyesi ahlak eksikliği nedeniyle onun yaşamını kaybetmesine neden olmuştur. Neden olarak ne gösterilirse gösterilsin işin temelinde ahlaksızlık olduğu gerçeği hepimizi uyandırmalıdır. Eğer tersi olsaydı birey tüm çalışanların hayatını kavrayacak bir ahlaki rol üstelenecek ve yaşam için geçerli tüm tedbirleri alacak veya eksik olanların yerine getirilmesi için belki çalışmaya engel olacaktı. Mevcut durumu eksiklikleriyle kabul etmek yozlaşmanın en önemli belirtisidir. Öyle ki, buradan çıkış her geçen dakika daha da zorlaşacak ve mevcut durum korunacaktır. İşte bu ortam bireyi en büyük kayıp olan can kaybına götürecektir. Yasalar bu durumu çözecek kadar kuvvetli yapılamazlar. Dolayısıyla uygulanabilir yasalar elde olsa da uygulayıcının bu durumu kendi içinde özümsemesi ile ancak başarı sağlanabilir. Eşkenar üçgen geometrisin ne kadar yaşamsal ve kritik olduğu kolaylıkla anlaşılmalıdır. 
   
  Yasalar bir kurallar dizini olduğuna göre, içerik anlam bakımından önemlidir. Bir ifadeyi en kısa anlatmak iyi bir beceri gerektirir. Aksi takdirde onlarca sayfa ile aynı içeriği anlatmak yasa yapıcının en büyük zayıflığıdır. İşte bizdeki durum tam da bunu anlatır özelliktedir. Öyle ki bazı maddelerin yan hükümleri, yorumları, yönetmelikler işin odağını kaçırmak için planlanmış izlenimi vermektedir. Örneğin denetleme konusunda devletin çok büyük zaafı vardır. Denetlemek mevcut durumu gözden geçirip iyileştirmeleri ortaya koymaktır. Burada hemen kim ve nasıl soruları devreye girmektedir. Eğer sağlıklı bir sistem isteniyor ve denetleme insan canını kurtarır uyarısı geçerli olsa, bu işi yapacak kişi ve kuruluşların bağlantısız ve bağımsız olması gereklidir. Yani denetleme işini yapacak olanların sadece kendi bilgi, deneyim ve vicdanları ile her olayı değerlendirmeleri beklenir. Gerçek bu mu? Hepimiz olmadığını biliyoruz. 
   
  Nedense kamu hiç hata yapmaz vatandaş sürekli suçludur düşüncesi geniş kitlelere baskı amacı olarak kullanılmaktadır. Bunun en kötü örneği yapı denetimi olarak uygulamaya konmuş ve diğer dallarda aynı sistem devam ettirilmektedir. Denetim mekanizması bu kurgularda bağımsız ve bağlantısız değil ancak yatırımcı ile bağıntılıdır. Bir inşaatta sakıncaları rapor eden deneticiye patron hak edişini ödetmediği zaman sorun karşılıklı çözülmüş olur. Hâlbuki bunun çözümü, bir inşaatın denetim bedeli kadar miktarın ayrı bir hesapta tutularak iş ilerledikçe paranın ödenmesidir. Diğer önemli unsur ise ahlak öncesinde bu işi yapacak kişilerin belli teknik seviyeye sahip olmasını temin etmektir. Sonuçta kişi yetkin olup, işini gereği gibi yaparsa yasalara uyma konusunda bir sıkıntısı olamaz. 
   
  Ben yıllardır her vesile ile projelerde danışmanlık hizmetlerinin öneminden bahsediyorum. Ülkemizde uygulama ise eşkenar üçgene hiç uymayacak şekilde gelişiyor. Çünkü yatırımcı danışmandan bağımsız, bağlantısız, referans sahibi, saygın bir mesleki üyelik ve sorumluluk sigortası aramıyor. Tek bir hedef var en ucuz şekilde projeyi bitirmek. Ancak yıllara göre artan gereksiz ve kapasite aşımı cihaz alımları, mutfak yangınları günlük olaylar haline geldi. İlla Soma oluşunca mı tedbir alacağız? 
   

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun