Türkiye turizmine ve küresel turizme dair rapor: İşte fırsatlar ve riskler

Türkiye turizmine ve küresel turizme dair rapor: İşte fırsatlar ve riskler
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) iş birliğinde hazırlanan ''Turizm Sektör Raporu''nda, küresel turizm, destinasyonlar, ana kaynak pazarlar, Türkiye turizminin verili durumu ile riskler ve fırsatlar masaya yatırıldı.


TÜRSAB ve TUADER iş birliğinde hazırlanan ''Turizm Sektör Raporu''nda, hem küresel turizm hem de Türkiye turizmi mercek altına alındı. Gelişen pazar olarak Çin'e ayrıca yer verilen raporun sonuç ve değerlendirme bölümünde ise turizm gelirlerinin düşük olmasına dikkat çekildi.

Türkiye turizminin öncelikli hedefinin Çin gibi gelişen pazarlardan pay olması gerektiği kaydedilen raporda, Türkiye'nin çari dengesinde turizm gelirlerinin önemine işaret edildi.

Raporda dikat çekilen bir diğer önemli nokta ise Türkiye'de turist başına harcamadaki düşüş oldu. ''2016 yılının ilk altı ayında turizm gelirleri 9,1 milyar dolar iken 2017 yılının aynı döneminde 8,8 milyar dolara düşmüştür.'' denilen raporda, kruvaziyer turizminde yaşanan büyük gerilemenin de altı çizildi.Raporun sonuç ve değerlendirme kısmında şunlar belirtiliyor:

''TURİZM GELİRİ RAKİP ÜLKELERİNİNKİNDEN DÜŞÜK''

''En fazla turist ağırlayan ülkeler sıralamasında Fransa 84,5 milyon turistle yerini korurken bu ülkeyi ABD (77,5 milyon), İspanya (68,2 milyon), Çin (56,9 milyon) ve İtalya (50,7 milyon) takip etmiştir. Türkiye 2015 yılında altıncı sırada yer almaktaydı ancak turizmde yaşadığı gerileme nedeniyle 2016 yılında bu sıralamada dört basamak gerilemiştir. Turizmden en fazla gelir elde eden ülkeler sıralamasında ise ABD 204,5 milyar dolar ile açık ara birinci sırada yer almaktadır. Bu ülkeyi Çin (114,1 milyar dolar), İspanya (56,5 milyar dolar), Fransa (45,9 milyar dolar) ve İngiltere (45,5 milyar dolar) takip etmektedir. Türkiye gelen turist sayısında son on yıl içerisinde ilk on içerisindeki yerini korusa da turizm gelirleri açısından bu sıralamada kendine ilk on içerisinde yer bulamamaktadır. Bu durum turist başına gelirin rakip ülkelerden düşük olduğuna işaret etmektedir.

''ÇİN GİBİ BÜYÜYEN PAZARLARDAN PAY ALMAK ÖNEMLİ''

Dünya genelinde turizm harcamalarına bakıldığında Çin’in 261,1 milyar dolar ile en fazla harcama yapan ülke olduğu görülmektedir. ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa bu ülkeyi turizm harcamaları konusunda takip eden ülkelerdir. Türkiye’nin yapılan harcamalar ve bu harcamalardaki artışları düzenli olarak gözden geçirmesi, pazarlama stratejisi açısından önemlidir. Başta Çin olmak üzere büyüyen pazarlardan pay almak öncelikli hedefler arasında yer almalıdır.

''TÜRKİYE GSYHS'SİNDE TURİZM 68. SIRADA''

Önemli ekonomik göstergeler arasında yer alan gayri safi yurtiçi hasılaya seyahat ve turizmin toplam katkı sıralamasında ABD dünya genelinde birinci, Çin ikinci, Almanya ise üçüncü sırada bulunmaktadır. Türkiye ondördüncü; turizm sektöründeki küresel rakiplerinden İtalya sekiz, İs panya dokuz, Yunanistan yirmidokuz ve Mısır kırkaltıncı sıradadır. Bu tabloya Türkiye açısından bakıldığında  ve  ülke  nüfusları  dikkate alındığında  turizm  sektörünün  göreli  önemi  kolayca anlaşılacaktır. Gayri safi yurtiçi hasılaya seyahat ve turizmin katkı oranına bakıldığında, İngiliz Virgin Adaları, Aruba ve Maldivler ilk üç sırayı paylaşmaktadır. Bu listede Türkiye gerilerde kalmıştır ve 68. sıradadır. Bunun nedeni ise başta küçük ada devletleri olmak üzere bazı devletlerin ekonomilerinin büyük ölçüde turizme dayalı olmasıdır.

''TÜRKİYE'DE 2.2 MİLYON KİŞİ SEYAHAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞIYOR''

Seyahat ve turizmin istihdama toplam katkısına bakıldığında Çin (69,5 milyon kişi), Hindistan (40,3 milyon kişi)  ve ABD’nin (14,2 milyon kişi)  ilk üç sırayı paylaştığı görülmektedir. Bunun nedeni, söz konusu ülkelerde bu sektörün hacminin ve ülke nüfuslarının oldukça fazla olmasıdır. Bu sıralamada İtalya 15 (2,9 milyon kişi), İspanya 17 (2,7 milyon kişi), Türkiye 19.sırada (2,2 milyon kişi)  yer almaktadır.

''CARİ AÇIK İÇİN TURİZM ÖNEMLİ''

Turizmin cari açığın kapatılmasındaki rolü incelendiğinde de önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Türkiye’nin cari işlemler hesabında, 2017 Ocak Haziran (-20,8 milyar dolar) dönemindeki açıkta bir önceki yılın aynı dönemine (-19,0) göre 1,8 milyar dolarlık artış görülmüştür. Cari açığın kapatılmasına turizm gelirleri yıllardan beri sağladığı katkıyı 2017 yılının ilk altı aylık döneminde de sürdürmüş ve 7,4 milyar dolarlık bir katkı sağlamıştır. 2017 yılının ilk döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre seyahat kalemlerinde hem gelir hem de gider hanelerinde azalma gözlenmiştir. Turizm gelirlerindeki azalma turizmin siyasal ve terör kaynaklı imaj kaybına bağlanabilir. Turizm giderlerindeki azalmanın nedeni olarak ise benzer nedenlerden dolayı insanların seyahat motivasyonundaki azalma gösterilebilir. Bu istatistikler turizmin ülkenin cari açığının kapatılmasında önemli bir araç olduğunu göstermektedir.

''TÜRKİYE, TURİZM REKABET ENDEKSİNDE 44. SIRADA''

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırlamış olduğu 2017 yılı Turizmde Rekabetçilik Endeksinde genel sıralamada 44. sırada yer almaktadır. İki yılda bir hazırlanan bu endekste Türkiye’nin sırası 2015 yılında da 44.lük idi. Dolayısıyla iki yıl içerisinde turizmde rekabetçilik konusunda bir mesafe alamadığımız görülmektedir. Dünyanın turizm ülkeleri sıralamasında ilk beş içerisinde yer almayı kendine hedef olarak belirlemiş bir ülkenin sıralamadaki durumu, olması gerekenden çok daha gerilerdedir. Bu endekste 14 ana başlık içerisinde emniyet ve güvenlik (116.sıra), sürdürülebilir çevre (112.sıra), insan kaynağı ve işgücü piyasası (94.sıra) ve turizm sektörünün önceliği (87.sıra) konularında ortalamaların oldukça gerisinde olduğumuz görülmektedir. Bu başlıklar içerisinde rekabetçilik düzeyimizde iyi ortalamaya sahip olduğumuz alanlar ise hava taşımacılığı altyapısı (12. sıra) ile kültürel kaynaklar ve seyahat işletmeciliği (16. sıra) alanıdır.

''2016 YILINDA YAŞANA KAYIP HENÜZ TELAFİ EDİLEMEDİ''

2017 yılının ilk altı aylık döneminde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısında (14,7 milyon) bir önceki yılın aynı dönemine (13,3 milyon) göre %10’luk bir artış sağlanmıştır. Ancak şu ana kadar 2015 yılından sonra yaşanan turist kaybı henüz telafi edilememiştir. 2015 yılında ilk altı aylık dönemde ülkeye gelen turist sayısı 17,1 milyon kişi idi. Aynı dönemde turizm gelirleri, turist sayısının artmasına rağmen düşük bir oranda da (%2,9) olsa azalmıştır. 2016 yılının ilk altı ayında turizm gelirleri 9,1 milyar dolar iken 2017 yılının aynı döneminde 8,8 milyar dolara düşmüştür. 2015 yılının aynı döneminde turizm gelirleri 12,6, 2014 de ise 13,8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu durum turistlerin kişi başına harcamalarının düştüğünü göstermektedir. Karar vericilerin bu konuda gerekli önlemleri alması Türk Turizmi açısından hayati düzeyde önemlidir.

''AVRUPA'YA DAİR STRATEJİLER GELİŞTİRİLMELİ''

Ülkeye gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımına bakıldığında, 2017 yılının ilk döneminde Rusya Federasyonunun birinci, (%13,8), Almanya’nın ikinci (10,2), Gürcistan’ın üçüncü sırada olduğu görülmektedir. İlk altı ay karşılaştırmalarında 2017 yılında bir önceki yıla göre en fazla artış Rus turistlerde, en fazla azalış ise Alman turistlerde gerçekleşmiştir. Özellikle gelen turist sayılarının azaldığı başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerindeki mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik stratejiler geliştirilmesi ülke turizmi için büyük önem taşımaktadır.  

ORTADOĞU'DA EN BÜYÜK PAY İRAN, IRAK, SUUDİ ARABİSTAN VE KUVEYT'TE

Türkiye’ye Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Körfez Ülkelerinden gelen ziyaretçi sayılarına bakıldığında, hemen hemen her ülkede bir artış olduğu görülmüştür. 2017’nin ilk altı ayında (2,1 milyon kişi) bir önceki yılın aynı dönemine (1,7 milyon kişi) göre toplamda 24,9’luk bir artış meydana gelmiştir. Bu toplam içerisindeki en büyük paylar sırasıyla İran, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt’e aittir. Bununla birlikte listede yer alan 16 ülkenin toplam gelen turist sayıları içerisindeki oranı ise 14,4’tür.

''KRUVZİYERDEKİ DÜŞÜŞ ÖNLENMELİ''

İllere göre gelen turist sayılarına bakıldığında, 2017 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine  göre  en  büyük  değişim Antalya’da  gerçekleşmiştir.  Bu  dönemde Antalya’da  gelen turist sayısında %55,5’lik bir artış gözlenmiştir. Ancak hala 2015 yılındaki düzeye erişilememiştir. 2017’nin ilk altı ayında artış yaşayan ve istatistiklerini değerlendirdiğimiz illerimiz arasında, Muğla (% 14,1), Ankara (%45,4) ve İzmir (%1,1) yer almaktadır. İstanbul’da 2017 yılının ilk döneminde %1,3  lük, Aydın’da  ise  %70,7’lik  azalma  kaydedilmiştir.  Özellikle Aydın’da  yaşanan  düşüşün dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Raporda ele alınan bir diğer konu kruvaziyer turizminin değerlendirilmesidir. 2015 yılına göre bu turizm türünde 2016 yılında büyük bir gerileme yaşanmıştır. Gelen yolcu gemisi sayısı bu dönemde 1.456’dan 590’a, gelen yolcu sayısı ise 254.489’den 72.535’e düşmüştür. Dünyada en önemli turizm türleri arasında gösterilen ve ekonomik getirisi yüksek olan kruvaziyer turizminin düşüşünün önlenmesi ve önündeki engellerin kaldırılması Türkiye turizmi açısından oldukça önemlidir.

Bu Haber 30.10.2017 - 16:00:09 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kullanıcı Yorumları
  • turizm işsizi vatandaş - 30.10.2017 - 08:15

    Yine salt raportörlük ve sonu ""-meli, malı"" ile biten akıl verişler.. Turizm fakültesi yüksek lisans talebelerinden birine 500 dolar para verseniz, aynı çalışmayı size 2 haftada tek başına aynı kalitede hazırlardı. Buradan sektör patronlarına sesleniyorum: STK"larınızdan raportörlük ve bakanlığa akıl vermekten ibaret saçmalıkları beklemeyin. Beklentilerinizi yönlendirmelerine müsaade etmeyin! Sektörü geliştirecek altyapı projeleri oluşturmalarını ve proje paydaşları ile sponsorlar edinerek bakanlığa çalışma götürmelerini bekleyin.! YİYORLAR HEM SİZİ, HEM DE BENİ VE TÜM SEKTÖRÜ... Akıllı olun biraz! İyi yönetişim olmadan olmaz ve Türkiye turizm bürokrasisinde yönetişimin "y"si yok! Biri iktidar taraftarı olup, diğeri de muhalefet taraftarı oluyor; arada sizin aklınızı karıştırıp aynı havuzdan besleniyorlar.. Kasaba kurnazlığı)

En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.