Fethiye'de bulunan turistik tesis demirbaşlarıyla birlikte kiralanacak

  8.02.2017 - 11:26:09  Fethiye'de bulunan 124 yataklı turistik tesis, demirbaşları ile birlikte 10 yıllığına kiraya verilecek. Kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarılan tesisin aylık tahmini kira bedeli 33 bin 700 TL + KDV; 10 yıllık tahmini kira bedeli ise 4 milyon 44 bin TL + KDV olarak belirlendi.  TurizmGüncel

  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ihale ilanı şu şekilde:

  TURİSTİK TESİS DEMİRBAŞLARI İLE BİRLİKTE İHALE EDİLECEKTİR

  Fethiye Belediye Başkanlığından:

  MADDE 1 - Belediye Meclisimizin 01.12.2016 tarih ve 107 nolu kararı gereği; mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karagözler Mahallesi, 2 pafta 250 ada 23 parselde bulunan ve tapu kaydında niteliği; kargir iki bina, kargir iki kanalizasyon sızdırması ve arsa olarak belirtilen 7503,00 m² taşınmaz içinde bulunan ekteki hâlihazırda gösterilen Turistik Tesis demirbaşları ile birlikte (zemin oturumu 1070 m² olan 3 katlı otel binası - 34 oda+ 14 suit- 124 yatak, 2 adet toplantı salonu - , Zemin kat oturumu 2195 m² olan müştemilat - sauna, hamam, mutfak, lokanta, motor odası, wc vb. -, 34 m² 1 katlı güvenlik kulübesi, 80 m² 1 katlı depo binası, 18 m² 1 katlı hidrofor dairesi, 102 m² 1 katlı kuaför salonu, 100 m² 1 katlı kazan dairesi, 32 m² 1 katlı trafo binası, zemin üstü 335 m² havuz, 15 m² çocuk havuzu, 67 m² ahşap bar, 44 m² WC, açık otopark); 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

  MADDE 2 - İhale 23/02/2017 Perşembe günü saat 14:00’de Fethiye Belediyesi Encümen Salonunda; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. maddesine göre kapalı teklif suretiyle Encümen huzurunda (İhale Komisyonu) yapılacaktır.

  MADDE 3 - İhale ile ilgili Şartname ve kiraya konu alanın krokisi mesai saatleri içinde, Mali Hizmetler Müdürlüğünden 2.000,00-¨ karşılığında temin edilebilir, ücretsiz görülebilir.

  MADDE 4 - Kiralanan taşınmazın Aylık Muhammen bedeli 33.700,00-¨ + KDV, 10 yıllık Muhammen bedeli 4.044.000,00-¨ + KDV olup geçici teminat 10 yıllık tahmin edilen bedel üzerinden %3 nispetinde 121.320,00-¨’dir. Ayrıca 2886 Sayılı Kanunun 16.Maddesi uyarınca Mali Yeterlilik tespiti için 10 yıllık 4.044.000,00-¨ muhammen bedel üzerinden % 5’i nispetinde 202.200,00-¨ Ek Teminat alınacaktır.

  MADDE 5 - İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, İhale Şartnamesinin 10. Maddesine göre hazırladıkları Tekliflerini 23.02.2017 Perşembe günü saat 13:50’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

  MADDE 6 - İhaleye katılacak olanlardan (İsteklilerden) aşağıdaki belgeler istenecektir,

  A- Gerçek Kişiler:

  6.1- Yasal Yerleşim Yeri Belgesi,

  6.2- Nüfus Kayıt Örneği,

  6.3- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası veya elektronik posta adresi,

  6.4- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza Beyannamesi,

  6.5- Şartnamede belirlenen geçici ve % 5’lik ek teminat bedelinin yatırıldığına dair ayrı ayrı makbuz veya teminat mektubu,

  6.6- 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

  6.7- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri,

  6.8- Sabıka Kaydı (Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır. Adli sicil kaydı olması halinde açıklamasını gösteren Mahkeme Kararı ya da yazısı sabıka kaydı ekinde bulunacaktır. İhalelere katılmaya engel sabıka kaydı bulunanlar ihaleyi kazanmış olsalar dahi sonradan herhangi bir ihtara gerek kalmadan ihale/sözleşme iptal edilecektir.)

  6.9- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannameleri. 1-2-3-4-7-8-9-10-12-13-14.maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir

  6.10- Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ve vekilin Noter onaylı imza örneği. Sabıka kaydı. (Sabıka kaydını son 1 ay içerisinde almış olmalıdır. Adli Sicil Kaydı olması halinde açıklamasını gösteren Mahkeme Kararı yada yazısı sabıka kaydı ekinde bulunacaktır. İhalelere katılmaya engel sabıka kaydı bulunanlar ihaleyi kazanmış olsalar dahi sonradan herhangi bir ihtara gerek kalmadan ihale/ sözleşme iptal edilecektir.)

  6.11- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge,

  6.12- Fethiye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi,

  6.13- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

  6.14- İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

  NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

  B- Tüzel Kişiler:

  6.1- Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası veya elektronik posta adresi,

  6.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri,

  6.3- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/ veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  6.4- Şartnamede belirlenen geçici ve % 5’lik ek teminat bedelinin yatırıldığına dair ayrı ayrı makbuz veya teminat mektubu,

  6.5- 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

  6.6- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-6-7-9-10-11-12.maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir,

  6.7- Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ve vekilin Noter onaylı imza örneği. Sabıka kaydı. (Sabıka kaydını son 1 ay içerisinde almış olmalıdır. Adli Sicil Kaydı olması halinde açıklamasını gösteren Mahkeme Kararı ya da yazısı sabıka kaydı ekinde bulunacaktır. İhalelere katılmaya engel sabıka kaydı bulunanlar ihaleyi kazanmış olsalar dahi sonradan herhangi bir ihtara gerek kalmadan ihale/ sözleşme iptal edilecektir),

  6.8- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge,

  6.9- Fethiye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi,

  6.10- Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği,

  6.11- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

  6.12- İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

  NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

  Ortak Belgeler:

  1 - İhale konusu turistik tesis, İlçemizin ve Belediyemizin önemli bir marka değeri olduğundan İsteklilerin, (Ortak Katılımlarda en az birinin) en az 5 yıldır, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yer alan, aşağıda sınırlı sayıda sayılan tesislerden birini işlettiklerine dair belgeyi ibraz etmeleri zorunludur. Kabul edilecek olan tesis türleri;

  a) 4 ve üzeri yıldızlı oteller

  b) Butik Oteller

  c) Özel Tesisler (Özel Tesis Turizm İşletme Belgesi ibraz edemeyen istekliler değerlendirilmeyecektir)

  2 - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi verilmektedir. “Çevresel Değerlere Duyarlı Belediyecilik İlkesi” gereği ve ihale konusu turistik tesisin hâlihazırdaki durumu nedeniyle; ortak belgelerde belirtilen işletmeciliğin, Yeşil Yıldız Belgesi ile gerçekleştirilmiş olması şarttır. İsteklilerin, Yeşil Yıldız Belgeli ve ortak belgelerde sayılan tesis türlerinden birini işlettiklerini gösterir belgeleri ibraz etmeleri lazım gelmektedir.

  3 - Mali duruma ilişkin belgeler,

  a) Banka Referans Mektubu.

  İsteklinin, muhammen bedelin asgari % 25 kadar kullanılmamış nakit kredisi veya asgari % 25 kadar kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır.

  Ortak girişimlerde pilot firmaya ait nakit ve teminat mektubu kredi miktarları tam olarak, ortak firmalara ait kredi miktarları ise % 50 oranında değerlendirilir.

  b) Banka Referans Mektubu teyit yazısı,

  c) İstekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki 5 yıla ait, toplam cirosunun asgari 100.000.000,00 ¨ (yüzmilyontürklirası) olduğuna dair belgeleri sunacaklardır. (Gelir tabloları Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tasdikli olacaktır.)

  4 - Sertifikalar,

  Uluslararası kurallara uygun ve akredite edilmiş kalite kontrol sertifikalarının ibrazı, hem marka değerinin korunması hem de iş güvenliği ve hizmet kalite standardı açısından zorunludur. Bu anlamda, İsteklilerin, işletme açısından temel standartlar mahiyetteki sayılan asgari işbu sertifikaları ibraz etmeleri lazım gelmektedir;

  a) İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

  b) İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

  c) OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

  d) İSO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

  MADDE 7 - 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

  MADDE 8 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

  İlan olunur.


  Haberi Paylaşın :
  Bu haber 8.02.2017 - 11:26:09 tarihinde eklendi.

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Diğer Başlıklar:
  Rus charter şirketine hileli iflas soruşturması, operatörler de hedefte
  5 bin öğrencinin okuduğu okulu yıkıp yerine otel, rezidans ve AVM yapacak
  The House Hotel konsepti İstanbul Bomonti'ye geliyor
  200 milyon euroya Air Berlin'i aldı, Alitalia'ya 500 milyon euro teklif verdi
  'Acenteler değişim istediği için Erciyes BYK'da 4 yıldır seçim yapılmıyor'
  3. derece arkeolojik SİT alanı içindeki turizm tesis alanı imarlı arazi satılıyor
  Erkan Yıldırım 17 yıldır çalıştığı Rixos Grubu'ndan ayrıldı
  Barut: Kontrat fiyatları değil, erken rezervasyonlar önemli
  İngiltere'de bir ilk: Sahte hastalık davası açan iki kişiye hapis cezası verildi
  Oteli kucağında bulmak: Ruslar vazgeçti, mecburen turizmci oldu
  Limak'ın Kıbrıs'ta açacağı yeni otelin genel müdürü belli oldu
  Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 4.3 milyon liralık ihale
  İşsizlik rakamları açıklandı
  Antalya'da bir gelenek doğuyor: I. Uluslararası Meze Festivali yola çıktı
  Fiyatlar neden sürekli düşüyor, Türkiye turizmi nerede hata yaptı?
  Burhan Sili: Doğu Avrupa ülkelerinde elimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz
  Merkel'den Türkiye ile ilgili yeni açıklama: Karar alınmayacak
  İngiliz acenteler Dalaman'da: Başka bir Muğla, başka bir Dalaman gördük
  III. Turizm Şurası'nın ilk tur hazırlık toplantıları sona erdi
  Ahmet Bayer'den haciz iddialarına yanıt: İtibara zarar verme amacı...
  İki bakanlık Türkiye tanıtımı için protokol imzlıyor
  Jet2Holidays İngiltere’de Thomas Cook’u solladı
  ABD ve İsrail UNESCO'dan ayrılıyor
  Kurumlar vergisi yüzde 22'ye çıkıyor
  Genel Haber Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2017  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 sezonunda Avrupa'da durum ne olur?

  Daha da geriye gider
  Bu yılla aynı olur
  2016 rakamlarına ulaşır
  2015 rakamlarına ulaşır
  Belirsizlik hakim
  Ücretsiz Abone Olun