Belediyeden 35 milyon liralık otel, konut ve iş yeri ihalesi

Belediyeden 35 milyon liralık otel, konut ve iş yeri ihalesi
Tarsus Belediyesi, içinde otel, konut ve iş yerlerinin de buluncağı tesis yapım işini ihaleye açtı.


TurizmGüncel


Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait 10 bin 408 metrekare büyüklüğündeki arazi kat karşılığı ihaleye çıkarıldı. İhaleyi alan şirket, sığınak, otopark, çöp odası, teknik alanlar, gezinti alanları, otel, işyerleri ve 3 değişik tipte konut konut inşa edecek.

17 Ocak 2018 tarihinde saat 11.00'de yapılacak ihale için 35 milyon 63 bin lira muhammen bedel, 1 milyon 51 bin lira ise geçici teminat tutarı belirlendi. İhale için son başvuru tarihi ise 17 Ocak saat 09.30 olarak açıklandı.İhaleye ilişkin diğer detaylar şöyle:

''Madde 1 - İhale Konusu ve İhaleye ait Bilgiler

1.1. İhale konusu işin:

a) Adı: Tarsus Belediyesi, İsmetpaşa Mahallesi 30LIVC pafta 632 ada 15 parsel üzerinde Kat Karşılığı İnşaat İhalesi

b) Yeri, niteliği, nevi ve miktarı

b.1. Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 30LIVC pafta 632 ada 15 parsel imar planında E=4.00 Yençok serbest olan, Ticaret + Konut alanında 10.408 m² lik arsada kat karşılığı,

A Blok - İçerisinde sığınak, otopark, çöp odası, teknik alanlar, gezinti alanları, otel, işyerleri ve 3 değişik tipte konuttan -1 -2,-3 den 3 bodrum kat 1 zemin kat 1 asma kat ve 21 normal kattan oluşan net alanı 24.958,05 m² bürüt alanı 47.111,00 m²,

B Blok - İçerisinde otopark, sığınak, çöp odası, eklenti depolar, işyerleri, ofisler ve 2 değişik tipte konuttan -1, -2 den 2 bodrum kat, zemin kat, asma kat ve 15 normal kattan oluşan net alanı 16.638,84 m² bürüt alanı 27.033,00 m² olmak üzere 2 blokta toplam net alanı 41.596,89 m², bürüt alanı 74.144,00 m² olan inşaat anahtar teslimi olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü (arttırma ihalesi) ile ihale edilecektir.

b.2. A Blokta

• -1. bodrum katta 114, 115 ve 116 nolu bağımsız bölümler

• Zemin katta 103 (OTEL) nolu bağımsız bölüm

• 20. Normal katta 91, 93, 94 ve 96 nolu bağımsız bölümler

• 21. Normal katta 97, 98, 99, 100, 101 ve 102 nolu bağımsız bölümler

• B Blokta

• 4. normal katta 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 ve 155 nolu bağımsız bölümler Belediyeye bırakılacaktır.

Madde 2 - Muhammen Bedeli: Bu işin muhammen bedeli 35.063.929,96 (Otuzbeşmilyon altmışüçbin dokuzyüzyirmidokuz lira doksanaltı kuruş)TL’dir.

Madde 3 - İhaleye İlişkin Bilgiler ile İhaleye Son Teklif Verme Tarih ve Saati

3.1.a) İhale usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile arttırma

b) Tekliflerin sunulacağı adres: Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliği Tozkoparan Zahit Mah. Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri 33400-Tarsus/Mersin

c) İhalenin yapılacağı adres: Tarsus Belediyesi Encümen Salonu, Tozkoparan Zahit Mah. Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri 33400-Tarsus/Mersin

ç) İhale Tarihi                                   :  17/01/2018

d) Son teklif verme tarih ve saati      :  17/01/2018, saat: 09:30

e) İhale saati                                     :  11.00

3.2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği veya satın alınabileceği yer: Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliği

b) İhale dokümanının satış bedeli                    : 1.000,00 TL

c) Posta yoluyla İhale dokümanı satış bedeli   : 1.100,00 TL

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form, biri satın alana verilmek üzere iki nüsha düzenlenir.

4.3. İhale dokümanı satış bedelinin önceden idare hesabına havale edilmesi kaydıyla, İhale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içerisinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin idare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir.

Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı idare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 5 - İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin yetkililerinin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Geçici Teminat: Bu işin geçici teminatı muhammen bedelin % 3 (Üç) ü olup 1.051.917,90 (Birmilyonelibirbindokuzyüzonyedi lira doksan kuruş) TL dir.

İhaleye girecek istekliler geçici teminatlarını;

1) Nakit olarak yatıracak olanlar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir Yöneticiliği veznesine ihalenin yapılacağı gün ve saat 09:30’dan önce yatırması ve vezneden alınacak makbuzu dış zarfa koymaları gerekmektedir.

2) Banka teminat mektubu olarak verilecekse, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların vereceği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş iki yetkili tarafından onaylanmış şube veya Genel Müdürlükten TEYİTLİ ve SÜRESİZ olacaktır.

3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,(imza sirküsü)

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı iş ortak girişim beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

h) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

ı) Mali güç belgesi; (Tarsus Belediye Başkanlığı’na hitaben bu ihale için tanzim edilmiş Genel Müdürlük teyitli Banka Referans Mektubu) kullanılmamış nakit kredisinin ve kullanılmamış teminat mektubu kredisinin muhammen bedelin %10'undan az olmaması gerekmektedir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu kriter sağlanabilir.

i) İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınan belge,

Ortak girişim halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını belgelendirmesi gerekmektedir.

j) İsteklinin son on beş (15) yılda tek sözleşmeye dayalı, yukarıda Madde 1.1.b.1 de belirtilen toplam bürüt inşaat alanının en az % 50 (Yüzde elli) si kadar (Resmi veya özel sektöre) yaptığı işi belgeleyen, (sözleşme, sözleşmeye dayalı genel iskan, fatura v.b.) iş bitirme belgesi verecektir.

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir Tarsus Belediye Başkanlığı'ndan temin edilecek yer gördü belgesi,

l) İsteklinin SGK borcu olmadığına dair belge, Ortak girişim halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin SGK borcu olmadığını belgelendirmesi gerekmektedir.

m) Bu şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu.

Madde 6 - İhaleye katılamayacak olanlar

6.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

6.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83, 84 ve 85. maddeleri ile diğer ilgili kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.''Bu Haber 05.01.2018 - 09:03:39 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.