Benzer Haberler:
  KKTC, yatırım yapılmayan turizm arazilerini geri alacak
  Kütahya'da bulunan turizm kompleksi satışa çıkarıldı
  Üzerinde 186 odalı otel bulunan değerli arazi için 2 şirket teklif verdi
  Kütahya'da otel imarlı arsa satışa çıkarıldı
  Kuveyt vatandaşlarına 90 gün vizesiz seyahat hakkı
  Nezih Hacıalioğlu: Acentelerin hakkı olan indirim kimin cebine giriyor?
  Sağlık turizmi yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı, işte şartlar
  Kamu sosyal tesislerinin işletilmesi esasları belirlendi: Kiraya verilebilecek
  4 yıldızlı termal otel satışa çıkarıldı
  Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 1 yeni atama

  Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 29 yıllık işletme ihalesi

  5.01.2017 - 09:18:17  Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan, Muratpaşa ilçesinde, Konyaaltı Beach Park'ta ve Konyaaltı ilçesinde yer alan bazı ünite ve yapıların yapım/inşası ile 29 yıl süre ile işletme hak bedeli + hasılattan yüzde 1 pay verilmek şartıyla işletilmesi işi ihale edilecek. Yıllık işletme bedeli 6 milyon 100 bin lira + KDV olarak belirlenirken, ihalenin geçici teminat bedeli 4 milyon 67 bin lira olarak duyuruldu.  TurizmGüncel

  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ihale ilanı şu şekilde:

  TAŞINMAZ ÜZERİNE SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

  1 - İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

  Antalya Büyükşehir Belediyesinin mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan, İlimiz, Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi 3701 ada 2, 3699 ada 4, 3700 ada 1, 563 ada 3, Arapsuyu Mahallesi, 12767 ada 10, 1208 ile 1213 parseller ile Konyaaltı Beach Park ve Konyaaltı İlçesinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda hazırlanan avan ve/veya konsept projeler kapsamında yer alan ünitelerin/yapıların bir bütün halinde, çevre düzenlemesi de dahil olmak üzere hazırlanan idari ve teknik şartname hükümleri doğrultusunda yapımı/inşası, 29 yıl süre ile işletme hak bedeli + hasılattan %1 pay verilmek şartıyla işletilmesi ve süre sonunda bedelsiz olarak Antalya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

  2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

  Artırıma esas yıllık işletme bedeli 6.100.000,00 TL + KDV’dir. Ayrıca işletmeden elde edilecek yıllık gayri safi hasılattan %1 + KDV pay ödenecektir.

  3 - İŞİN SÜRESİ

  Yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere yapım süresi dahil 29 yıldır.

  4 - GEÇİCİ TEMİNAT

  Geçici Teminat tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 129.471.934,00 TL ile artırıma esas ilk yıl tahmini işletme hakkı bedeli 6.100.000,00 TL’nin toplamı olan 135.571.934,00 TL’nin yüzde üçü 4.067.158,00 TL’dir.

  5 - İHALE YERİ, TARİHİ SAATİ VE USULÜ

  İhale Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20) Encümen Toplantı Salonunda 19.01.2017 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.

  6 - İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER

  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  a) Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,  

  b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı,

  c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

  ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

  1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

  d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

  e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar,

  f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

  g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

  ğ) İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

  h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

  ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

  i) İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

  j) İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt YÜKLENİCİ bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname,

  k) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.

  İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  Toplam tahmini yatırım maliyet bedeli olan 129.471.934,00 TL’nin % 10'undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri

  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son yedi yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

  İş hacmini gösteren belgeler

  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

  a) İsteklinin veya isteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklarından birinin bağımsız denetim firmalarından biri tarafından Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre denetlenmiş iştirakleri ile birlikte oluşturduğu konsolide mali tablosunda yer alan toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

  b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

  İşbu maddenin a bendinde belirtilen cironun tahmini yatırım maliyet bedelinin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

  Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  İş deneyim belgeleri

  Son on beş yıl içinde bedel içeren ya da maliyet artı bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70

  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri

  11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşler Tebliğinde yer alan B/II grubu işler kabul edilecektir.

  Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümü olarak inşaat mühendisliği ve mimarlık kabul edilecektir.

  İhale yabancı isteklilere kapalıdır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

  7 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

  Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 19.01.2017 Perşembe günü saat 15:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) verilecektir.

  Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.

  Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

  8 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

  İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

  İlan olunur.  Haberi Paylaşın :
  Bu haber 5.01.2017 - 09:18:17 tarihinde eklendi.

  Kullanıcı Yorumları

  Turist - 12.01.2017 16:43:25
  29 yıllık ihale olmamalı , madem var ve olabiliyor , SN.Türel önce vatandaşın eski toplu taşıma kartlarında kalan kullanamadığımız bakiyeleri yeni kartlara aktarsın.Ya da bıraksın birileri zengin olmaya devam etsin.Kendisi o bakiyelere hakkında bizi bağlamaz , bizden önceki belediye başkanından isteyin o paraları demişti.Ben de diyorum ki Sn. Türel , önümüzdeki seçimde pazarda falan karşılaşmayalım , size 2 çift lafım var , Önümüzdeki seçimde oyları eski başkandan isteyin...


  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Diğer Başlıklar:
  OTI Holding Alman tur operatörünü satın aldı
  İstanbul temmuzda ve ilk 7 ayda ne kadar ziyaretçi ağırladı?
  Rusya'da koksaki bilmecesi: Şikayet sayısı 900, vaka sayısı 36
  Antalya'nın ünlü festivali 'uluslararası' olma özelliğini kaybetmek üzere
  'Bakanlık ve turizm örgütleri şapkayı önüne alıp düşünmeli'
  Bayram herkese 10 gün tatil değil, uzun tatilden kimler yararlanacak?
  Bodrum'da denizden çıkardığı tarihi paralar İngiliz turistin başını yaktı
  Belek'teki restoranda öldürülen taksicinin katil zanlıları yakalandı
  İzmir Fuarı'nda Rus-Türk şirketleri arasında 820 milyon dolarlık anlaşma
  'Yangında sabotaj ihtimali var, Şeytan Sofrası’nı Cennet Sofrası yapacağız'
  Avrupa'da nehir turu yolcusu sayısı 1.3 milyona ulaştı, 39 yeni gemi suya indi
  Lavrov'dan Mısır uçak seferlerine ilişkin açıklama: En kısa zamanda...
  Thomas Cook Tunus'a geri dönüyor, işte o tarih
  İspanya, İtalya, Yunanistan... Avrupa'da kitle turizmi karşıtlığı yükseliyor
  Varyap, uluslararası zincir otel markasını Bodrum'a getiriyor
  Rusya'da koksaki nedeniyle turunu iptal eden 400 kişi parasını alamadı
  Almanya Türkiye'ye dönük ekonomik baskıyı arttırıyor, şimdi de AYB 'sopası'
  Bodrum’daki beach club saldırısının failleri yakalandı
  Business Insider'ın 'hayattayken görün' dediği 100 noktadan 3'ü Türkiye'de
  Turizmde farklılık fark yaratır, 'herkes gibi olursan' herkes gibi olursun
  ABD-Rusya ilişkilerinde yeni gerilim: ABD Ruslara vize vermeyi durdurdu
  Teröristlerin tehdit ettiği İtalya saldırılara karşı alarmada
  İzmir'de Türkiye-Rusya turizm oturumu, işte konuşulanlar
  Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği'nden Firuz Bağlıkaya'ya destek
  Genel Haber Arşivi
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2017  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  Otelinizin satış fiyatı geçen yıla göre nasıl değişti?

  Yüzde 20 daha düşük
  Yüzde 10 daha düşük
  Geçen yılla aynı
  Yüzde 20 daha yüksek
  Yüzde 10 daha yüksek
  Ücretsiz Abone Olun