Benzer Haberler:
  Kruvaziyerle turist getiren acentelere toplam ne kadar para verilecek?
  ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye saldırısına Türkiye ne tepki verdi?
  Tebliğ yayımlandı: İşte acentelere verilen desteklerde yapılan değişiklikler
  Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı ilk 3 ayda yüzde 18 arttı
  Bir yolcunun Pgasus isyanı: Havada dehşeti yaşadık
  İsrail Rusya'dan yapılacak charterlara kişi başı 60 euro destek verecek
  Bu 15 ülkeden turist getiren acenteler % 20 daha fazla destek alacak
  Budak: Hükümet rutin tuizm destklerini bile planlayamıyor
  MITT Moskova başladı, Kurtulmuş destek müjdesini fuarda verdi
  Turizm desteklerine ilişkin TÜROB'dan açıklama: Otobüslere de...

  Acentelere verilecek 30 $'lık kruvaziyer desteğinin detayları belli oldu

  11.11.2017 - 09:38:29  Türkiye'ye kruvaziyer gemileri ile turist getiren A grubu acentelere sağlanacak desteğe ilişkin detaylar belli oldu.  TurizmGüncel

  ''Türkiye'ye Kruvziyer Gemileri ile Turist Getiren A Grubu Seyahat Acentelerine Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ'' Resmi  Gazete'de yayımlandı.

  Yayımlanan tebliğe göre, 750 veya daha fazla yolcu kapasiteli gemilerle Türkiye'ye turist getiren A grubu seyahat acentelerine verilecek yolcu başına 30 dolarlık destek 26 Eylül-31 Aralık 2017 tarihleri arasını kapsayacak.

  Türkiye'de birden fazla limana uğrayan gemilere her liman için ayrı destek verilmeyeceği belirtilen tebliğde, ödemelerin ise bir sonraki ayın ilk 5 gününde yapılacağı kaydedildi.

  Tebliğde ayrıca, başvuru koşulları, son başvuru tarihi ve hazırlanması gereken evraklara ilişkin de bilgiler verildi.  Resmi Gazete'deki tebliğin detayları şöyle:

  ''MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, kruvaziyer gemi ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlemektir.Yayı

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destekten en az 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile ülkemize yabancı turist getiren (A) grubu seyahat acentaları yararlanır.

  (2) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportu ile ülkeye giriş yapanlar destek kapsamı dışındadır.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 17/7/2017 tarihli ve 2017/10696 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

  a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü),

  b) Gemi sertifikası: Kruvaziyer geminin yolcu kapasitesini gösteren belgeyi,

  c) Kruvaziyer gemi: Gezi, eğlence ve spor amacıyla önceden belirlenmiş program ve rotada seyreden, deniz turizmi ticaretinde kullanılmaya uygun konaklama, yeme, içme, eğlence, dinlenme, spor etkinlikleri üniteleri bulunan, denize elverişli olan deniz turizmi aracını,

  ç) Kruvaziyer limanlar: Ülkemizde kruvaziyer gemilere hizmet veren, yerli ve yabancı ziyaretçilerin giriş ve çıkış işlemlerini yürüten limanları,

  d) Kruvaziyer tur: Bu Tebliğ kapsamındaki kruvaziyer limanlarına, belirli bir programa göre kruvaziyer gemi ile gerçekleştirilen turistik nitelikteki turu,

  e) Kruvaziyer tur programı: Kruvaziyer tur faaliyetini gösteren kruvaziyer geminin başlangıç, bitiş ve uğrayacağı limanları tarihleri ile birlikte gösteren programı,

  f) Seyahat acentası: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren (A) grubu işletme belgeli seyahat acentasını,

  g) Yolcu manifestosu: Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına bağlı birim tarafından düzenlenen, adı, ikinci adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruğu, gemi adı, gemi türü, belge türü, belge harf seri numarası, belge numarası, belge geçerlilik tarihi, yolcu ve mürettebat olduğu bilgisi, varış zamanı, kimlik numarası gibi bilgileri içeren belgeyi,

  ifade eder.

  Destek verilecek dönem ve ödeme miktarı

  MADDE 5 – (1) Ülkemizde kruvaziyer hizmeti veren limanlara, 26 Eylül 2017 tarihinden başlamak üzere 31 Aralık 2017 tarihine kadar 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına getirdiği turist başına 30 (otuz) ABD Doları destek sağlanır.

  (2) Aynı tur programı içerisinde kruvaziyer geminin Türk limanlarına birden fazla uğraması durumunda bir turist için seyahat acentasına sadece bir kez ödeme yapılır.

  Başvuru süresi

  MADDE 6 – (1) Seyahat acentaları; her ay için ayrı ayrı olmak üzere, 2 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunmak zorundadır.

  (2) Seyahat acentalarının birinci fıkrada belirtilen süre geçtikten sonra yapacakları destekleme başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

  Başvuruda istenilecek belgeler

  MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanan destekten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunulur:

  a) Başvuru dilekçesi (Ek-1).

  b) Seyahat acentası ile kruvaziyer gemi şirketi arasındaki sözleşme örneği.

  c) Gemi sertifikası örneği.

  ç) Geminin kruvaziyer tipi olduğunu belirten onaylı liman çıkış belgesi.

  d) Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına bağlı birim tarafından onaylı yolcu manifestosu.

  e) Acenta tarafından imzalı ve kaşeli kruvaziyer gemi tur programı.

  f) Beyan formu (Ek-2).

  g) Aylık hakediş çizelgesi (Ek-3).

  ğ) Taahhütname (Ek-4).

  h) Turizm desteği başvurusu bilgi formu (Ek-5).

  ı) Temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.

  i) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.

  (2) Birinci fıkranın (b) bendindeki belgelerde değişiklik veya ilave olmaması halinde her başvuruda ayrıca istenmez.

  (3) Kruvaziyer gemi başvuruları Bakanlığa her ay için ayrı ayrı yapılır.

  (4) Bakanlığa verilecek belgelerin yabancı dilde olması durumunda, tercümeleri yeminli tercümanlar tarafından yapıldıktan sonra Bakanlığa verilir.

  Başvuruların değerlendirilmesi

  MADDE 8 – (1) 6 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde seyahat acentaları tarafından destekleme ödemesinden yararlanmak amacıyla oluşturulan başvuru dosyası Bakanlığa teslim edilir.

  (2) Bakanlık tarafından yapılan incelemede, başvurunun usulüne uygun yapılmadığının tespit edilmesi halinde ilgili dosya gerekli düzeltmenin 30 gün içerisinde yapılması amacıyla gerekçeleri belirtilerek seyahat acentasına iade edilir. Belirtilen süre içerisinde usulüne uygun yapılmayan başvuru değerlendirmeye alınmaz.

  (3) Başvuru dosyasında, bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerden eksiklik tespit edilmesi halinde Bakanlık, eksikliğin 30 gün içerisinde tamamlanması amacıyla seyahat acentasına yazılı bildirimde bulunur. Belirtilen süre içerisinde tamamlanmayan eksiklik, başvuru dosyasının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz veya eksikliğin niteliğine göre dosya işlemden kaldırılarak seyahat acentasına iade edilir.

  (4) Bakanlık incelemesi sonucunda, seyahat acentalarının yolcu sayılarına ilişkin beyanlarında tutarsızlık tespit edilmesi halinde, o kruvaziyer gemiye ilişkin beyanda bulunan seyahat acentalarına bu durumun düzeltilmesi için yazılı bildirimde bulunur. Söz konusu tutarsızlığa ilişkin düzeltmenin 30 gün içerisinde tamamlanmaması veya tutarsızlığın devam etmesi halinde o kruvaziyer gemiye ait talep değerlendirmeye alınmaz.

  (5) Destek başvuruları, başvuru süresinin bitiminden itibaren değerlendirilir.

  (6) Bakanlık ihtiyaç görmesi halinde, destekleme ödemelerinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere kruvaziyer gemi şirketlerinden ve ilgili kurumlardan destekleme dönemini kapsayan seferlere ilişkin bilgileri isteyebilir.

  Ödemelere ilişkin usul ve esaslar

  MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

  (2) Destekleme ödemeleri, kruvaziyer turun gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılır.

  (3) Seyahat acentası, başvuru dosyasının incelenmesini müteakiben Maliye Bakanlığından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu bulunup bulunmadığına ya da borç yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi Bakanlığa ibraz eder.

  (4) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazılardan, destek ödemesi yapılacak seyahat acentasının borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

  a) Ödenecek hakediş tutarının, borçların tamamını karşılaması halinde, her iki kuruma ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa başvuru sahibi seyahat acentasına ödeme yapılır. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

  b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde, borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılarak gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

  c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden önce her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde, ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

  (5) Desteklere ilişkin yapılacak ödemeler, desteklenen seyahat acenta sayısı,  kruvaziyer gemi ve turist sayısıyla ilgili bilgileri içeren gerçekleşme raporu Maliye Bakanlığına bildirilir.

  Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması

  MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

  (2) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen seyahat acentaları ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat acentalarının işlemleri resen durdurulur ve destekten yararlandırılmaz. Ayrıca bu seyahat acentaları hakkında ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

  (3) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin işlem tesis eden birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolü ile kendi hazırladıkları veya onayladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

  (4) Bakanlık, destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya, desteklenecek seyahat acentalarına ilişkin kriterleri belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep halleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

  Yürürlük

  MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.''


  Haberi Paylaşın :
  Bu haber 11.11.2017 - 09:38:29 tarihinde eklendi.

  Kullanıcı Yorumları

  metin ser - 13.11.2017 14:51:28
  2017 yılının son kruaziyer gemisi de gecen hafta geldi ve sezon sona erdi. Bu teblig bu nedenle kaduk kamistir.Yani uygulanamaz tebligdir. Bir baska teblig ile bunu 31.12.2019 tarihine uzatilmasi gerekir. ayrica bu kadar burokrasiye ne gerek var,tesvik vermek gerekiyorsa, isin kolayi var, o geminin seferinde,geminin temsilcisi liman acentesi tarafından devlete zaten bir suru evrak veriliyor, ayrica bir suru harc yatiriliyor. Isin kolayi sudur, butun liman harclarindan muaf tutun gelen gemiyi , bu kararı zamaninda deklare edin ki duysunlar, olsun bitsin, bu en buyuk tesviktir o yabanci gemi sirketi icin. boyle yapin, ayrica 750 kisi sınırını kaldırın, goreceksiniz sefer sayısı artısını ve ulkeye yaratılan katma degeri. Ornek beyaz esyada KDVyi indirildi cok akıllı bir is yapıldi , beyaz esya satisları tavan yapti. degil mi ? iste size ornek. iste bu isin puf noktası bu.


  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Diğer Başlıklar:
  Çeşme-Alaçatı havalimanı ihalesini kazanan şirket belli oldu
  Dorak'ın patronundan Ulusoy'a şok suçlama: 3 milyon dolarımı...
  Bakan açıkladı: 1 milyar dolar yatırımla Mersin'e ikinci Belek kurulacak
  Mehmet İşler: Yunanistan'a 1.5 milyon turist gönderdik, 200 bin turist aldık
  İşte Türkiye'nin yeni Moskova Kültür ve Turizm Müşaviri
  Antalya'da bu zamana kadarki en büyük Hint düğünü yapıldı
  TUSİAD'dan seçim açıklaması: İstikrarı bocazak uygulamalardan kaçının
  Ali Koç Bodrum'da gövde gösterisi yaptı
  Hakan Bakar: Türk otelciler bu yıl çok iyi paralar kazanacak
  Oteller Rus turiste yer kalması için Avrupa'ya 'stop' çekiyor
  İngiliz Yotel, 3. havalimanına yapacağı 451 odalı otelle Türkiye pazarına giriyor
  Turizm sektöründe bugün neler oldu? 30 saniyede Günün Özeti
  Kruvaziyerle turist getiren acentelere toplam ne kadar para verilecek?
  Jet2 bu sefer de Manchester kapasitesini arttırdı, Türkiye de listede
  Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
  Yabancılara satılan konutta Irak Suudi Arabistan ve İran lider
  İspanya 3 ayda 16.4 milyon turist aldı, işte pazar pazar son durum
  Thomas Cook, Cook's Club'la 'Motel One' tarzını sahillere getirecek
  Almanya seyahat pazarında sezon yavaş yavaş netleşiyor
  AB İlerleme Raporunda bu da var: Sıfırlayın!
  Turizm sektöründe bugün neler oldu? 30 saniyede Günün Özeti
  Halil Korkmaz: İstanbul'a gelen turistten şehir vergisi alınmalı
  İstanbul Valiliğinden terör alarmı: Turizm bölgeleri ve sağlık turizmi...
  Corendon, 23 Nisan öncesi çocukları sevindirdi
  Genel Haber Arşivi
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  Bu yıl Türk turizmciler fiyat arttırabilecek mi?

  Evet, yüzde 20
  Evet, yüzde 10
  Evet, yüzde 5
  Fiyatlar değişmez
  Ücretsiz Abone Olun