Benzer Haberler:
  Bakanlık tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ne kadar destek verecek?
  Sabiha Gökçen Havalimanı 6 ayda 16.2 milyon yolcu ağırladı
  THY kaçıncı sırada? İşte dünyanın en çok yolcu taşıyan hava yolu şirketleri
  THY ilk 5 ayda tüm zamanların rekorunu kırdı
  Seyahat acentelerine 300 milyon liralık destek için imzalar atıldı
  Üçüncü havaalanı gelmeden zammı geldi, o bedel 20 euroya çıktı
  Taksiciler UBER aracına ve yolculara saldırdı
  'Saratov'da ciddi bir paksımız yok, hedef 700 bin Rus turist'
  Zekeriya Şen yeni seyahat trendini yazdı: Barka
  Kruvaziyerle turist getiren acentelere toplam ne kadar para verilecek?

  Acentelere verilecek 30 $'lık kruvaziyer desteğinin detayları belli oldu

  11.11.2017 - 09:38:29  Türkiye'ye kruvaziyer gemileri ile turist getiren A grubu acentelere sağlanacak desteğe ilişkin detaylar belli oldu.  TurizmGüncel

  ''Türkiye'ye Kruvziyer Gemileri ile Turist Getiren A Grubu Seyahat Acentelerine Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ'' Resmi  Gazete'de yayımlandı.

  Yayımlanan tebliğe göre, 750 veya daha fazla yolcu kapasiteli gemilerle Türkiye'ye turist getiren A grubu seyahat acentelerine verilecek yolcu başına 30 dolarlık destek 26 Eylül-31 Aralık 2017 tarihleri arasını kapsayacak.

  Türkiye'de birden fazla limana uğrayan gemilere her liman için ayrı destek verilmeyeceği belirtilen tebliğde, ödemelerin ise bir sonraki ayın ilk 5 gününde yapılacağı kaydedildi.

  Tebliğde ayrıca, başvuru koşulları, son başvuru tarihi ve hazırlanması gereken evraklara ilişkin de bilgiler verildi.  Resmi Gazete'deki tebliğin detayları şöyle:

  ''MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, kruvaziyer gemi ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlemektir.Yayı

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destekten en az 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile ülkemize yabancı turist getiren (A) grubu seyahat acentaları yararlanır.

  (2) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportu ile ülkeye giriş yapanlar destek kapsamı dışındadır.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 17/7/2017 tarihli ve 2017/10696 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

  a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü),

  b) Gemi sertifikası: Kruvaziyer geminin yolcu kapasitesini gösteren belgeyi,

  c) Kruvaziyer gemi: Gezi, eğlence ve spor amacıyla önceden belirlenmiş program ve rotada seyreden, deniz turizmi ticaretinde kullanılmaya uygun konaklama, yeme, içme, eğlence, dinlenme, spor etkinlikleri üniteleri bulunan, denize elverişli olan deniz turizmi aracını,

  ç) Kruvaziyer limanlar: Ülkemizde kruvaziyer gemilere hizmet veren, yerli ve yabancı ziyaretçilerin giriş ve çıkış işlemlerini yürüten limanları,

  d) Kruvaziyer tur: Bu Tebliğ kapsamındaki kruvaziyer limanlarına, belirli bir programa göre kruvaziyer gemi ile gerçekleştirilen turistik nitelikteki turu,

  e) Kruvaziyer tur programı: Kruvaziyer tur faaliyetini gösteren kruvaziyer geminin başlangıç, bitiş ve uğrayacağı limanları tarihleri ile birlikte gösteren programı,

  f) Seyahat acentası: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren (A) grubu işletme belgeli seyahat acentasını,

  g) Yolcu manifestosu: Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına bağlı birim tarafından düzenlenen, adı, ikinci adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruğu, gemi adı, gemi türü, belge türü, belge harf seri numarası, belge numarası, belge geçerlilik tarihi, yolcu ve mürettebat olduğu bilgisi, varış zamanı, kimlik numarası gibi bilgileri içeren belgeyi,

  ifade eder.

  Destek verilecek dönem ve ödeme miktarı

  MADDE 5 – (1) Ülkemizde kruvaziyer hizmeti veren limanlara, 26 Eylül 2017 tarihinden başlamak üzere 31 Aralık 2017 tarihine kadar 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına getirdiği turist başına 30 (otuz) ABD Doları destek sağlanır.

  (2) Aynı tur programı içerisinde kruvaziyer geminin Türk limanlarına birden fazla uğraması durumunda bir turist için seyahat acentasına sadece bir kez ödeme yapılır.

  Başvuru süresi

  MADDE 6 – (1) Seyahat acentaları; her ay için ayrı ayrı olmak üzere, 2 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunmak zorundadır.

  (2) Seyahat acentalarının birinci fıkrada belirtilen süre geçtikten sonra yapacakları destekleme başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

  Başvuruda istenilecek belgeler

  MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanan destekten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunulur:

  a) Başvuru dilekçesi (Ek-1).

  b) Seyahat acentası ile kruvaziyer gemi şirketi arasındaki sözleşme örneği.

  c) Gemi sertifikası örneği.

  ç) Geminin kruvaziyer tipi olduğunu belirten onaylı liman çıkış belgesi.

  d) Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına bağlı birim tarafından onaylı yolcu manifestosu.

  e) Acenta tarafından imzalı ve kaşeli kruvaziyer gemi tur programı.

  f) Beyan formu (Ek-2).

  g) Aylık hakediş çizelgesi (Ek-3).

  ğ) Taahhütname (Ek-4).

  h) Turizm desteği başvurusu bilgi formu (Ek-5).

  ı) Temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.

  i) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.

  (2) Birinci fıkranın (b) bendindeki belgelerde değişiklik veya ilave olmaması halinde her başvuruda ayrıca istenmez.

  (3) Kruvaziyer gemi başvuruları Bakanlığa her ay için ayrı ayrı yapılır.

  (4) Bakanlığa verilecek belgelerin yabancı dilde olması durumunda, tercümeleri yeminli tercümanlar tarafından yapıldıktan sonra Bakanlığa verilir.

  Başvuruların değerlendirilmesi

  MADDE 8 – (1) 6 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde seyahat acentaları tarafından destekleme ödemesinden yararlanmak amacıyla oluşturulan başvuru dosyası Bakanlığa teslim edilir.

  (2) Bakanlık tarafından yapılan incelemede, başvurunun usulüne uygun yapılmadığının tespit edilmesi halinde ilgili dosya gerekli düzeltmenin 30 gün içerisinde yapılması amacıyla gerekçeleri belirtilerek seyahat acentasına iade edilir. Belirtilen süre içerisinde usulüne uygun yapılmayan başvuru değerlendirmeye alınmaz.

  (3) Başvuru dosyasında, bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerden eksiklik tespit edilmesi halinde Bakanlık, eksikliğin 30 gün içerisinde tamamlanması amacıyla seyahat acentasına yazılı bildirimde bulunur. Belirtilen süre içerisinde tamamlanmayan eksiklik, başvuru dosyasının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz veya eksikliğin niteliğine göre dosya işlemden kaldırılarak seyahat acentasına iade edilir.

  (4) Bakanlık incelemesi sonucunda, seyahat acentalarının yolcu sayılarına ilişkin beyanlarında tutarsızlık tespit edilmesi halinde, o kruvaziyer gemiye ilişkin beyanda bulunan seyahat acentalarına bu durumun düzeltilmesi için yazılı bildirimde bulunur. Söz konusu tutarsızlığa ilişkin düzeltmenin 30 gün içerisinde tamamlanmaması veya tutarsızlığın devam etmesi halinde o kruvaziyer gemiye ait talep değerlendirmeye alınmaz.

  (5) Destek başvuruları, başvuru süresinin bitiminden itibaren değerlendirilir.

  (6) Bakanlık ihtiyaç görmesi halinde, destekleme ödemelerinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere kruvaziyer gemi şirketlerinden ve ilgili kurumlardan destekleme dönemini kapsayan seferlere ilişkin bilgileri isteyebilir.

  Ödemelere ilişkin usul ve esaslar

  MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

  (2) Destekleme ödemeleri, kruvaziyer turun gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılır.

  (3) Seyahat acentası, başvuru dosyasının incelenmesini müteakiben Maliye Bakanlığından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu bulunup bulunmadığına ya da borç yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi Bakanlığa ibraz eder.

  (4) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazılardan, destek ödemesi yapılacak seyahat acentasının borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

  a) Ödenecek hakediş tutarının, borçların tamamını karşılaması halinde, her iki kuruma ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa başvuru sahibi seyahat acentasına ödeme yapılır. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

  b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde, borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılarak gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

  c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden önce her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde, ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

  (5) Desteklere ilişkin yapılacak ödemeler, desteklenen seyahat acenta sayısı,  kruvaziyer gemi ve turist sayısıyla ilgili bilgileri içeren gerçekleşme raporu Maliye Bakanlığına bildirilir.

  Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması

  MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

  (2) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen seyahat acentaları ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat acentalarının işlemleri resen durdurulur ve destekten yararlandırılmaz. Ayrıca bu seyahat acentaları hakkında ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

  (3) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin işlem tesis eden birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolü ile kendi hazırladıkları veya onayladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

  (4) Bakanlık, destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya, desteklenecek seyahat acentalarına ilişkin kriterleri belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep halleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

  Yürürlük

  MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.''


  Haberi Paylaşın :
  Bu haber 11.11.2017 - 09:38:29 tarihinde eklendi.

  Kullanıcı Yorumları

  metin ser - 13.11.2017 14:51:28
  2017 yılının son kruaziyer gemisi de gecen hafta geldi ve sezon sona erdi. Bu teblig bu nedenle kaduk kamistir.Yani uygulanamaz tebligdir. Bir baska teblig ile bunu 31.12.2019 tarihine uzatilmasi gerekir. ayrica bu kadar burokrasiye ne gerek var,tesvik vermek gerekiyorsa, isin kolayi var, o geminin seferinde,geminin temsilcisi liman acentesi tarafından devlete zaten bir suru evrak veriliyor, ayrica bir suru harc yatiriliyor. Isin kolayi sudur, butun liman harclarindan muaf tutun gelen gemiyi , bu kararı zamaninda deklare edin ki duysunlar, olsun bitsin, bu en buyuk tesviktir o yabanci gemi sirketi icin. boyle yapin, ayrica 750 kisi sınırını kaldırın, goreceksiniz sefer sayısı artısını ve ulkeye yaratılan katma degeri. Ornek beyaz esyada KDVyi indirildi cok akıllı bir is yapıldi , beyaz esya satisları tavan yapti. degil mi ? iste size ornek. iste bu isin puf noktası bu.


  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Diğer Başlıklar:
  Rusya'da bir seyahat şirketi iflası daha: Çıkış yolu bulamadık!
  Erdoğan bakanlık için Mehmet Ersoy'a ETS şartı mı koştu?
  Mehmet Ersoy her hafta sektörle toplantı yapacak
  İzmir turizmi ilk 6 ayda yüzde 20 büyüdü
  Fuar ve tanıtım desteklerinde önemli değişiklik: Kapsam genişledi
  Antik kentin üzerine yapılan AVM, imar barışı için başvuru yaptı
  CNR Expo Fuar Merkezinde 5 ayda ikinci yangın
  Rus tatil sitesi: Türkiye tatili fiyatları %2 düştü, satışlar %42 arttı
  Alman tur operatörü İzmir'de otel açacağını duyurdu
  Uyanık İngiliz turistler, bunlar olmadan reklamasyon davası açamayacak
  Türk Hava Yolları, Singapurlu şirketle yaptığı anlaşmadan çekildi
  Haziranda Türkiye'de hangi ülke vatandaşı kaç konut aldı?
  Sağlık turizmi torba yasaya girdi, USHAŞ adında şirket kuruluyor
  Numan Kurtulmuş'un yeni görevi belli oldu
  Iventum Global bu yıl 15 Hint düğünü yapmayı hedefliyor
  Rosati: Türk otelci fiyat arttırırken temkinli olmalı!
  Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri açıklandı, THY 6 sıra birden geriledi
  Besa Group'un Bodrum'a yapacağı 50 milyon $'lık otel için imzalar atıldı
  'Henüz Türkiye'ye gelmemiş milyonlarca Rus turist var'
  TurizmGüncel uyarmıştı: Bu seferki kurban Recai Çakır oldu
  İstanbul Asya ve GAP Yöre Temsil Kurulu seçimleri sonuçlandı
  İstanbul Lütfi Kırdar'ın genel müdürlüğüne Handan Boyce getirildi
  İşte Rusya'daki en ucuz paket turlar ve Türkiye'nin durumu
  Rusya'daki iFly rüşvet davasında bir tutuklama daha
  Genel Haber Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  Turizm'den PORTRELER
  Turizm'den Portreler
  Ahmet Zeki Apalı kimdir?
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  Bu yıl Türk turizmciler fiyat arttırabilecek mi?

  Evet, yüzde 20
  Evet, yüzde 10
  Evet, yüzde 5
  Fiyatlar değişmez
  Ücretsiz Abone Olun